Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103327

Manažer kvality

Manažer kvality zodpovídá za tvorbu, řízení a rozvoj systému kvality, optimalizuje procesy managementu kvality, prosazuje a aplikuje moderní metody a nástroje managementu kvality v celé organizaci, zodpovídá za tvorbu interních směrnic a norem systému kvality a zajišťuje jejich dodržování.

Odborný směr: Management
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Quality Manager, Manažer kvality, Quality Director , Ředitel kvality, Quality Assurance Manager, Ředitel systému kvality, Manažer jakosti
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení systému řízení kvality v souladu s dosažením stanovených cílů kvality.
 • Tvorba, řízení a zlepšování systému kvality dle norem kvality nebo oborových standardů.
 • Řízení optimalizace procesů managementu kvality s využitím technik a nástrojů (neustálého) zlepšování.
 • Zabezpečení požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů.
 • Podpora požadavků zákazníků uvnitř organizace, odpovědnost za navrhování možností zlepšování systému řízení kvality.
 • Tvorba interních směrnic a norem systému kvality a zajištění jejich dodržování.
 • Plánování a kontrola provádění pravidelných interních auditů dle požadavků norem kvality nebo odvětvových standardů.
 • Vyhodnocení interních auditů kvality, definování příčin neshod, stanovení nápravných a preventivních opatření, jejich implementace, sledování účinnosti.
 • Provádění externích auditů dodavatelů.
 • Spolupráce s auditory při externím auditu a koordinace osob a útvarů při poskytování součinnosti auditního týmu.
 • Tvorba podkladů, zpráv a reportů z interních a externích auditů pro vedení organizace.
 • Řízení zaměřující se na analýzu a snížení rizika, schopnost monitorovat nově se objevující rizika.
 • Efektivní řízení krizových situací umožňující správné rozhodnutí a komunikaci ze strany pověřených lidí s cílem ochrany zaměstnanců, výrobků a plynulosti obchodních aktivit.
 • Šetření a analýza reklamací s cílem zvýšení kvality výrobků.
 • Poskytování konzultační a poradenské podpory v oblasti hodnocení a zvyšování kvality jednotlivým útvarům organizace.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

CZ-ISCO

 • 12191 - Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
 • 1219 - Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností (CZ-ISCO 1219)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 043 Kč 78 553 Kč 206 106 Kč 51 236 Kč 74 972 Kč 109 853 Kč
Středočeský kraj 36 317 Kč 77 121 Kč 143 389 Kč 37 416 Kč 51 879 Kč 72 030 Kč
Jihočeský kraj 39 330 Kč 63 269 Kč 129 846 Kč 40 678 Kč 56 458 Kč 75 539 Kč
Plzeňský kraj 42 489 Kč 69 282 Kč 157 394 Kč 41 412 Kč 55 070 Kč 90 743 Kč
Karlovarský kraj 41 558 Kč 67 155 Kč 91 881 Kč 40 005 Kč 57 308 Kč 89 319 Kč
Ústecký kraj 41 101 Kč 79 366 Kč 159 636 Kč 41 962 Kč 56 719 Kč 87 682 Kč
Liberecký kraj 40 884 Kč 84 249 Kč 147 409 Kč 40 494 Kč 56 636 Kč 76 186 Kč
Královéhradecký kraj 35 375 Kč 55 676 Kč 118 321 Kč 38 242 Kč 52 360 Kč 81 423 Kč
Pardubický kraj 34 651 Kč 59 168 Kč 106 894 Kč 39 906 Kč 50 408 Kč 74 751 Kč
Kraj Vysočina 21 039 Kč 50 474 Kč 126 129 Kč 46 161 Kč 59 868 Kč 80 866 Kč
Jihomoravský kraj 34 676 Kč 66 490 Kč 122 307 Kč 42 326 Kč 60 368 Kč 88 208 Kč
Olomoucký kraj 32 215 Kč 56 894 Kč 123 035 Kč 40 492 Kč 58 194 Kč 86 926 Kč
Zlínský kraj 26 853 Kč 68 148 Kč 107 601 Kč 36 994 Kč 53 958 Kč 74 610 Kč
Moravskoslezský kraj 28 716 Kč 56 756 Kč 136 636 Kč 41 682 Kč 58 586 Kč 92 938 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
1219 Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností 67 237 Kč 61 389 Kč
12191 Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) 73 112 Kč 69 644 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
1219 Vedoucí a řídící pracovníci univerzálních dílčích celků jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C1219

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie 29xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví 31xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 32xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 33xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů farmaceutické vědy 52xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru procesní inženýrství 3909T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů biologické obory 15xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory 14xxT

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Manažer/manažerka kvality (62-001-T)
 • Manažer/manažerka řízení jakosti v polygrafii (34-042-T)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i54.D.2233 Zpracovávání koncepcí spolupráce s ostatními útvary v rámci řízení a plánování kontroly kvality v souladu s potřebami organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.Z.2124 Řízení procesu budování, udržování a rozvoje systému kvality organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.D.2235 Zpracování plánů řízení kvality v organizaci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.D.6132 Vyhodnocování systémů řízení kvality v organizaci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.Z.2236 Stanovování a optimalizace procesů řízení kvality v organizaci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.D.2237 Aplikace nástrojů managementu kvality 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.Z.2127 Metodické řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly v organizaci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.D.2232 Zpracovávání interních metodik, směrnic a norem jakosti a zajišťování jejich dodržování v organizaci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.2040 Uplatňování principů managementu kvality 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.2041 Organizace systému managementu kvality 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.2043 Uplatňování principů řízení procesů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.C.2013 Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci řízení a plánování kontroly kvality 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.1006 Organizace práce, řízení a motivace zaměstnanců 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.3222 Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.2027 Vytváření finančního plánu útvaru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h25.D.3100 Posuzování a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i54._.0023 management kvality 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54._.0021 standardy pro řízení kvality 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0044 management rizik 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0029 integrované systémy řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0025 krizový management 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0024 projektový management 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0028 environmentální management 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0099 vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0014 management pro top manažery 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0021 personální management 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0021 finanční plánování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0012 systém řízení BOZP ve firmě 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.4 Netiketa 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.3 Autorská práva a licence 3
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
5.1 Řešení technických problémů 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 5
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.