Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101517

Knihař

Knihař váže knihy, alba, merkantilní, periodické, neperiodické a další tiskoviny a provádí potisk obalů a předmětů z lepenky, papíru, kartonu a dalších materiálů.

Odborný směr: Polygrafie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Bookbinder, Buchbinder, Průmyslový knihař, Knihař na automatických knihařských linkách, Knihař na knihařských strojích, Operátor dokončující výrobu, Řezač papíru, Operátor skládacích strojů, Operátor linek na výrobu vazeb
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba vhodných pracovních postupů, prostředků a materiálů s ohledem na charakter vykonávaných činností.
 • Výpočet spotřeby materiálu a nákladů práce na knihařské výrobky.
 • Příprava materiálů pro výrobní proces.
 • Nastavování formátů výrobního procesu na požadované parametry a nakládání tiskových složek nebo archů.
 • Obsluha, řízení, seřizování a údržba knihařských strojů a linek zejména pro řezání, skládání, snášení, výrobu tiskových desek, laminování, výsek, výrobu knižních desek, závěs, šití a lepení knižního bloku.
 • Kontrola a sledování technického stavu knihařských strojů a linek.
 • Ošetřování a údržba knihařského vybavení a nástrojů.
 • Strojní a ruční knihařská výroba měkkých a tuhých vazeb a vazeb šitých drátem.
 • Vstupní, průběžná a výstupní kontrola kvality výrobního procesu a knihařských výrobků.
 • Odstraňování drobných závad na knižních vazbách a provádění jednoduchých opravářských prací na tiskových výrobcích.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce.

CZ-ISCO

 • 73230 - Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih
 • 7323 - Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7323 Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih http://data.europa.eu/esco/isco/C7323

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Knihař 34-57-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru knihař, knihařské práce 3457H
KKOVTypeEnum.3 Knihař 3457H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Knihařské práce 34-57-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru knihař, knihařské práce 3457E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Knihař/knihařka na automatických knihařských linkách (34-001-H)
 • Knihař/knihařka na knihařských strojích (34-002-H)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Průkaz řidiče (obsluhy) manipulačních vozíků s vlastním pohonem - odborná způsobilost podle ČSN 26 8805

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.D.2902 Volba postupu knihařské práce, potřebných pomůcek a materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.A.3032 Kontrola a případné opravy knihařských výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.1030 Výpočet spotřeby materiálu, kalkulace ceny výrobku v knihařské průmyslové výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.2004 Řezání papíru, kartonu a lepenek na programovatelných řezačkách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.A.1001 Řezání papíru, kartonu a lepenek na mechanických nůžkách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.1020 Obsluha strojů v knihařské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.2001 Obsluha programovatelných zařízení v knihařské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.3530 Odběr knih od knihařských linek, kontrola a odběr snesených knižních bloků, kontrola pořadí archů pomocí hřbetních znamének 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.3510 Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v polygrafické výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.A.4006 Seřizování a opravy strojů v knihařské výrobě (řezacích, skládacích, zalamovacích, vkládacích, připevňovacích, aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.A.4022 Ošetřování a údržba knihařských strojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.A.2003 Ruční a strojní vazba a šití knihařských výrobků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.2013 Nastavení programovatelných zařízení pro dokončující zpracování v polygrafické výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0057 normy a technické podklady v polygrafii 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0041 technologie výroby knihařských výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0021 polygrafické materiály 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0043 programovatelná zařízení v knihařské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0046 dokončovací zpracování v polygrafii 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0098 koordinace a kalibrace přístrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 3
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Barevné vidění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.