Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 39

Výrobce kožedělného zboží

Výrobce kožedělného zboží zhotovuje, upravuje a opravuje různé druhy kožedělných výrobků.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: výroba usňového a kožešinového zboží a kožené galanterie
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Brašnář, Sedlář, Rukavičkář, Výrobce kožené galanterie
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba vhodného pracovního postupu pro zhotovení kožedělného výrobku.
 • Kontrola a posuzování kvality usní a pomocných materiálů v kožedělné výrobě.
 • Třídění, hodnocení a výběr materiálu pro výrobu.
 • Rozměřování, řezání, stříhání či vysekávání a příprava dalších materiálů pro zhotovení koženého kožedělného výrobku.
 • Příprava strojů a zařízení pro zhotovení kožedělného výrobku.
 • Péče o stroje a zařízení v kožedělné výrobě, jejich běžná údržba, seřizování a kontrola správné funkce.
 • Tvorba šablon pro výrobu kožedělného výrobku.
 • Sesazování dílů kožedělného výrobku podle výrobní dokumentace.
 • Ruční a strojové šití.
 • Výroba různých druhů kožedělných výrobků.
 • Provádění oprav, úprav a předělávek kožedělných výrobků.
 • Vstupní, mezioperační a konečná kontrola, označování hotových výrobků.
 • Finální úprava a zdobení kožedělných výrobků.

CZ-ISCO

 • 75362 - Výrobci a opraváři kožené galanterie (kromě sedlářů)
 • 75363 - Sedláři
 • 7536 - Obuvníci a příbuzní pracovníci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7536 Obuvníci a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7536

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce kožedělného zboží 32-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce 3252H
KKOVTypeEnum.3 Výrobce kožedělného zboží 3252H01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce 3255H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce 3256H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Kožedělná výroba 32-41-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování usní, plastů a pryže 3241E
KKOVTypeEnum.3 Kožedělná výroba 3241E01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Brašnář/brašnářka (32-001-H)
 • Sedlář/sedlářka (32-002-H)
 • Rukavičkář/rukavičkářka (32-003-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24.D.2920 Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožedělných výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.4003 Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.D.3905 Posuzování kvality usní, pomocných materiálů a hotových výrobků v kožedělné výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.1010 Zhotovování modelů kožedělných výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.B.1011 Ruční a strojové šití usňových výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.A.3097 Dokončování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.D.7014 Tvorba šablon pro výrobu kožedělného (usňového) výrobku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.1046 Vykrajování a vystřihování dílců kožedělného zboží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.3027 Sesazování a spojování dílců a součástí kožedělného výrobku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.2026 Apretování a impregnování hotového kožedělného výrobku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24._.0005 technické kreslení v kožedělné výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0006 useň, syntetická useň, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0045 technologie výroby kožedělného zboží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0090 normy a technické podklady v kožedělné výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.