Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5368

Dispečer lodní dopravy

Dispečer lodní dopravy řídí a zajišťuje přepravu zboží, materiálů, popřípadě osob po vodní cestě v tuzemsku i zahraničí a vyhledává optimální řešení pro plánování trasy, řeší vzniklé problémy při přepravě, komunikuje a spolupracuje s lodní posádkou, dodavateli, zákazníky a ostatními odděleními organizace.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: vodní doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Koordinátor lodního provozu, Disponent lodní dopravy, Shipping dispatcher, Versand dispatcher
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu plavidel v reálném čase, včetně kontrol průběhu.
 • Sjednávání a uzavírání zakázek pro vytěžování plavidel v lodní přepravě
 • Spolupráce a komunikace s dodavateli a zákazníky v tuzemsku i zahraničí.
 • Zpracovávání podkladů v souvislosti plánováním tras s ohledem na hospodárnost přeprav.
 • Poskytování informací a komunikace s kapitánem, popřípadě vůdcem plavidla při přepravě.
 • Navrhování a sestavování návrhů přepravních plánů.
 • Zpracovávání a organizace harmonogramu směn lodní posádky.
 • Kontrola průběhu přepravy a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti dodavatelů.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností dodavatelů.
 • Vyhotovení kalkulace cen přepravy.
 • Koordinace, organizace vykládky, nakládky a přistavování dopravních prostředků (plavidel, železničních vagónů, nákladních vozidel).
 • Vedení provozní evidence.

CZ-ISCO

 • 43232 - Dopravní dispečeři
 • 4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v dopravě a přepravě (CZ-ISCO 4323)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 033 Kč 40 397 Kč 57 327 Kč 32 567 Kč 39 279 Kč 52 302 Kč
Středočeský kraj 26 147 Kč 41 215 Kč 53 445 Kč 30 157 Kč 46 021 Kč 50 994 Kč
Jihočeský kraj 17 995 Kč 38 443 Kč 51 916 Kč 34 911 Kč 44 469 Kč 53 961 Kč
Plzeňský kraj 17 937 Kč 34 380 Kč 51 373 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 220 Kč 37 595 Kč 50 266 Kč - - -
Ústecký kraj 18 725 Kč 36 414 Kč 49 795 Kč 28 502 Kč 37 138 Kč 49 270 Kč
Liberecký kraj 25 019 Kč 40 133 Kč 51 597 Kč - - -
Královéhradecký kraj 16 772 Kč 37 522 Kč 48 205 Kč - - -
Pardubický kraj 27 082 Kč 41 025 Kč 52 661 Kč 31 234 Kč 39 472 Kč 47 151 Kč
Kraj Vysočina 28 631 Kč 40 155 Kč 50 123 Kč 28 862 Kč 37 148 Kč 47 707 Kč
Jihomoravský kraj 22 633 Kč 39 493 Kč 54 095 Kč 32 703 Kč 44 060 Kč 52 795 Kč
Olomoucký kraj 29 111 Kč 42 239 Kč 55 562 Kč 32 594 Kč 39 633 Kč 51 627 Kč
Zlínský kraj 21 495 Kč 40 105 Kč 49 189 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 126 Kč 34 167 Kč 48 167 Kč 30 912 Kč 37 078 Kč 43 767 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4323 Pracovníci v dopravě a přepravě 38 351 Kč 39 271 Kč
43232 Dopravní dispečeři 34 696 Kč 37 808 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4323 Úředníci v dopravě a přepravě http://data.europa.eu/esco/isco/C4323

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Práce ve výškách x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika dopravy 3741M01
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika dopravy 3741M006

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Logistické a finanční služby 37-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru organizace a management v odvětví 6442M
KKOVTypeEnum.3 Management v dopravě 6442M032
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika pošt 3742M
KKOVTypeEnum.3 Logistické a finanční služby 3742M01

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Obsluha radiových, radiotelefonních a radiotelegrafických vysílacích zařízení - průkaz zvláštní způsobilosti podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h24.C.2012 Jednání s mimostátními i vnitrostátními orgány o problémech lodního a překladního provozu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.D.3921 Kontrola zajišťování říčních plavidel lodními posádkami 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.D.3926 Kontrola agend plavidel a záznamů o manipulaci s přepravovaným zbožím 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.D.8022 Vedení evidence a agendy obchodní činnosti v lodní dopravě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.Z.2022 Koordinace načasování lodní přepravy zboží - naplánování a řízení přistavování plavidel k nakládce a vykládce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.Z.2019 Koordinace obchodní činnosti v lodní dopravě s provozními a obchodními úseky a partnery (provoz plavidel, provoz překladišť) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.Z.2021 Organizace práce pracovních čet i jednotlivých pracovníků v přístavních překladištích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.Z.2023 Koordinace provádění nakládky a vykládky v přístavišti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.Z.2011 Koordinace provozu plavidel po řekách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.5933 Zpracovávání komplexních cenových nabídek a tarifů dopravně přepravních procesů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.D.8021 Vedení evidence a agendy o průběhu směny v lodním a překladním provozu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24.D.8711 Zpracování podkladů pro odměňování členů posádek plavidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h24._.0001 předpisy a pravidla pro říční dopravu a říční obchod 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24._.0004 předpisy pro provoz na vodních plochách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24._.0071 pravidla a postupy pro nakládku, vykládku a manipulaci s přepravovaným zbožím v přístavech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24._.0005 legislativa a technické normy upravující vodní dopravu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0002 základní ekonomické ukazatele 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h24._.0074 pravidla dispečerského řízení lodní dopravy 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b05 Právní povědomí 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b03 Numerická způsobilost 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
4.1 Ochrana zařízení 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.