Typ JP ID
Povolání 102073

Technik slaboproudých metalických sítí

Technik slaboproudých metalických sítí zajišťuje přípravu, instalaci, provoz, testování a údržbu metalických sítí, provádí diagnostiku, lokalizaci závad a opravy na systémech pevných komunikačních sítí a systémů elektronických komunikací, které využívají pro přenos signálu metalické vodiče nebo kabely.

Odborný směr: Elektronické komunikace
Odborný podsměr: montáž a opravy komunikačních sítí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Technik sítí elektronických komunikací, Servisní technik metalických sítí, Technik údržby slaboproudých metalických sítí, Technik provozu slaboproudých metalických sítí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vedení a realizace projektu dle prováděcí technické dokumentace slaboproudé metalické komunikační sítě a dokumentace zařízení pro elektronické komunikace.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků, materiálů a metod s ohledem na charakter vykonávaných činností.
 • Čtení technických výkresů, prováděcí a projektové dokumentace metalického systému elektronických komunikací.
 • Obsluha, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní a opravárenské práce.
 • Příprava trasy pro nasazení metalického přenosového systému.
 • Příprava a instalace metalického kabelu nebo nadzemního metalického kabelu.
 • Diagnostika, lokalizace a odstranění poruch na trasách z metalických kabelů.
 • Údržba a servis metalických sítí elektronických komunikací.
 • Měření a kvalifikace parametrů metalické kabelové trasy.
 • Optimalizace nebo zvětšování rozsahu a kvality signálu.
 • Poskytování poradenství a konzultací v oblasti slaboproudých metalických sítí.
 • Předcházení vzniku neočekávaných problémů a rizik při přenosu dat.
 • Nastavení výkonových požadavků a bezpečnostních nároků na provoz slaboproudého metalického systému elektronických komunikací.
 • Kontrolní měření a funkční zkoušky parametrů metalické sítě za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Testování a znovuuvedení do provozu metalické sítě elektronických komunikací.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.

CZ-ISCO

 • 35229 - Ostatní technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
 • 3522 - Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (CZ-ISCO 3522)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 30 788 Kč 44 911 Kč 89 557 Kč - - -
Plzeňský kraj 32 019 Kč 39 983 Kč 54 599 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 39 162 Kč 37 808 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vedení pracovních skupin nebo montážních čet. 7
Provedení školení a tréninku koncových uživatelů sítí elektronických komunikací. 7
Zapojení a nastavení diagnostických přístrojů. 6
Vyhotovení měřícího protokolu. 6
Vyhotovení předávacího protokolu včetně hodnotících parametrů. 6
Servisní zásahy – technická podpora zákazníků služeb elektronických komunikací. 6
Montáž přípojek pro koncové uživatele. 5
Konfigurace a instalace aktivních prvků (modemy, switche, routery, hlasové brány, set-top boxy). 5
Měření intenzity a kvality signálu. 4
Provedení testu spojení. 4
Měření a vyhodnocení datových a provozních parametrů sítě. 4
Evidence chybových stavů a způsobu jejich odstranění. 4
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Lokalizace složitých závad na kabelech s použitím diagnostických přístrojů. 8
Lokalizace závad na kabelech s použitím diagnostických přístrojů. 7
Řízení montáže nebo oprav kapacitně vyrovnávaných telekomunikačních kabelů nebo zařízení tlakové ochrany telekomunikačních kabelů. 7
Řízení montážních prací při přepojování okruhů ve spojovacích a traťových kabelech za provozu. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Telekomunikace 26-45-L/51
RVP Telekomunikace 26-45-M/01
AKSO Telekomunikace 2645M01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace 2645M
AKSO Telekomunikace 2645L51
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace 2645L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
RVP Elektrotechnika 26-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M
AKSO Mechanik elektrotechnik 2641L01
AKSO Elektrotechnika 2641M01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Servisní technik metalických sítí (26-056-M)

Legislativní požadavky

 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.2907 Stanovení postupů, volba nářadí a pomůcek pro montážní spojové práce 4 Nutné
e81.A.1036 Identifikace a odstranění závad vedení a zařízení elektronických komunikací 4 Nutné
e81.Z.1421 Řízení skupin zaměstnanců služeb sítí elektronických komunikací 4 Nutné
e81.A.4026 Návrh a montáž kabelových souborů 4 Nutné
e81.A.1117 Výstavba, montáž a lokalizace poruch nadzemních, podzemních a vnitřních vedení a kabelů sítí elektronických komunikací 4 Nutné
e81.A.1029 Instalace koncových zařízení 4 Nutné
e81.Z.2436 Zajišťování technického provozu a údržby telekomunikačních sítí 4 Nutné
e81.D.4421 Měření a nastavování parametrů zařízení pro přenos dat a přenosových cest sítí elektronických komunikací 4 Nutné
e81.D.1241 Kontrola nastavení a zabezpečení sítě elektronických komunikací 4 Nutné
e81.D.3433 Provádění běžných kontrolních činností při výstavbě, údržbě a opravách sítí a zařízení elektronických komunikací 4 Nutné
e81.D.8015 Vedení technické a provozní dokumentace související s provozem sítě elektronických komunikací 4 Nutné
e81.D.8012 Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole 4 Nutné
e81.D.1351 Zajišťování a zpracovávání vstupních podkladů pro kontroly v oblasti sítí elektronických komunikací 4 Nutné
e81.A.1124 Testování, kontrola a znovuuvedení do provozu sítě elektronických komunikací 4 Nutné
e81.A.3049 Zabezpečování provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů sítí elektronických komunikací 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 4 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 4 Nutné
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 4 Nutné
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 4 Nutné
e81._.0034 elektronické měřicí přístroje a systémy 4 Nutné
e81._.0021 elektronika obecně 4 Nutné
e81._.0043 nadzemní, podzemní a vnitřní vedení sítí elektronických komunikací 4 Nutné
e81._.0042 zařízení a systémy elektronických komunikací 4 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b03 Numerická způsobilost 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 3
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.