Typ JP ID
Povolání 221

Montér zařízení elektronických komunikací

Montér zařízení elektronických komunikací instaluje, uvádí do provozu, udržuje a opravuje přenosová zařízení a systémy sítí elektronických komunikací.

Odborný směr: Elektronické komunikace
Odborný podsměr: montáž a opravy komunikačních zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Mechanik telekomunikačních zařízení, Montér sítí elektronických komunikací
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Používání stanovených pracovních postupů, prostředků, materiálů a metod s ohledem na charakter vykonávaných činností.
 • Čtení instalační dokumentace, stavebních nebo technických výkresů.
 • Montáž zařízení elektronických komunikací dle technické dokumentace.
 • Přepojovací a propojovací práce na zařízeních podle rozpisu.
 • Zabezpečování technického provozu komunikačních zařízení včetně provádění údržby a oprav.
 • Diagnostika, opravy, uvádění do provozu a oživování zařízení elektronických komunikací.
 • Kontrolní měření a funkční zkoušky za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Obsluha, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní a opravárenské práce.
 • Montáž, demontáž a nastavování propojovacích prvků a koncových zařízení sítí elektronických komunikací.
 • Nastavování technických parametrů napaječů zařízení elektronických komunikací.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.

CZ-ISCO

 • 74220 - Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií
 • 7422 - Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií (CZ-ISCO 7422)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 22 831 Kč 29 282 Kč 49 656 Kč - - -
Jihočeský kraj 18 439 Kč 24 123 Kč 44 716 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 568 Kč 36 845 Kč 59 247 Kč - - -
Ústecký kraj 25 317 Kč 35 721 Kč 45 508 Kč - - -
Liberecký kraj 25 467 Kč 33 990 Kč 48 986 Kč - - -
Královéhradecký kraj 25 558 Kč 39 996 Kč 56 238 Kč - - -
Zlínský kraj 27 898 Kč 37 293 Kč 54 892 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 085 Kč 28 498 Kč 47 734 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7422 Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií 32 272 Kč 26 557 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Opravy zesilovačů, opakovačů, slučovačů, rozvaděčů, koncentrátorů apod. 7
Zabezpečení technického provozu multiplexních (sdružovacích) přenosových zařízení. 7
Zapojení systémů kabelové televize (CCTV). 7
Zapojení rozvodů televizního signálu (TV). 7
Zapojení rozvodů satelitního signálu (SAT). 7
Montáž synchronního digitálního rozvaděče. 6
Montáž koaxiálních napáječů, rozbočovačů, koaxiálních děličů a směrových vazeb vysílacích a přijímacích anténních systémů. 6
Nastavení úrovní signálů na komunikačních zařízeních. 6
Lokalizace vstupních nebo výstupních periferních zařízení zefektivňujících provoz zařízení elektronických komunikací. 5
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Diagnostika, lokalizace závad a opravy modulů digitálních telekomunikačních zařízení v servisním středisku. 8
Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu vysokokapacitních přenosových linkových traktů včetně diagnostických systémů nebo přenosových zařízení. 7
Montáž nebo zajišťování technického provozu a oprav koncových zařízení pro přenos dat. 6
Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu přenosových multiplexních zařízení. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Práce ve výškách x x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Spojový mechanik 26-59-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik telekomunikačních sítí 2659H
AKSO Spojový mechanik 2659H001
AKSO Spoj.mech.-sdělovací sítě 2659H002

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H
AKSO Mechanik eltechn.zaříz. 2652H004
AKSO Elmech.-stroje a zařízení 2652H002

Legislativní požadavky

 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.2936 Dodržování stanovených postupů a volba vhodného nářadí a pomůcek pro montážní spojové práce 3 Nutné
e81.A.3109 Instalace zařízení elektronických komunikací 3 Nutné
e81.A.3056 Sestavování, montáž a oživování analogových a digitálních telefonních ústředen elektronických přenosových komunikačních zařízení 3 Nutné
e81.A.1029 Instalace koncových zařízení 3 Nutné
e81.A.3010 Uvádění do provozu, nastavování a ladění instalovaného zařízení 3 Nutné
e81.D.1237 Čtení výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci 3 Nutné
e81.B.4017 Obsluha a zajišťování technického provozu radiotelefonní spojovací sítě elektronických telekomunikačních zařízení 3 Nutné
e81.A.1037 Manipulační a přípravné práce při údržbě, opravách a servisu elektronických komunikací 3 Nutné
e81.A.3021 Sestavování, montáž, opravy, rekonstrukce, zapojování a oživování zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací a řídicí techniky 3 Výhodné
e81.A.1028 Montáž elektrických přístrojů a zařízení 3 Výhodné
e81.A.3052 Sestavování, montáž, přepojovací a propojovací práce na rozvodech elektronických přenosových telekomunikačních zařízení 3 Výhodné
e81.A.3054 Sestavování a montáž technologického zařízení vysílačů, převaděčů a přijímačů elektronických přenosových zařízení elektronických komunikací 3 Výhodné
e81.A.4061 Testování, měření, opravy a údržba systémů dálkových a vyhrazených přenosů informací (např. audio, video, datové) 3 Výhodné
e81.A.1001 Zapojování a nastavování satelitních komunikačních a navigačních systémů 3 Výhodné
e81.D.8012 Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole 3 Nutné
e81.A.1116 Měření technických veličin a parametrů při provádění instalace, údržby a oprav zařízení v sítích elektronických komunikací 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0042 zařízení a systémy elektronických komunikací 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 3 Nutné
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 3 Nutné
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 3 Nutné
e81._.0034 elektronické měřicí přístroje a systémy 3 Nutné
e81._.0021 elektronika obecně 3 Nutné
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 3 Nutné
e81._.0043 nadzemní, podzemní a vnitřní vedení sítí elektronických komunikací 3 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
4.1 Ochrana zařízení 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
5.1 Řešení technických problémů 2
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
4.1 Ochrana zařízení 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
5.1 Řešení technických problémů 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a07 Samostatnost 3
a11 Aktivní přístup 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Klaustrofobie.
 • Drogová závislost v anamnéze.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.