Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102526

Podnikový architekt IT

Podnikový architekt IT posuzuje všechny prvky tvořící podnik v jejich souvislostech a navrhuje možné cesty, případně způsoby dalšího rozvoje jako podklad pro rozhodování managementu podniku a jeho vlastníků. Určuje a komunikuje klíčové podmínky, principy a modely, které popisují budoucí stav organizace nebo podniku. Podnikový architekt se podílí na inicializaci změny, dává podněty a důvody které vyplývají z koncepčně řízené podniková archiktury, spoluinicializuje vznik strategických projektů, které naplňují obchodní strategii. Navrhuje rovněž základní architektury informačních systémů, jejich jednotlivých komponent, vzájemných vazeb a dohlíží na soulad implementace základní architektury informačních systémů s jejím návrhem.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: navrhování, projektování a poradenství v IT
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Enterprise Architekt, Softwarový architekt
Podřízené specializace: Podnikový architekt IT v komerčním sektoru, Architekt IT v sektoru státní správy, Business Architect
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťuje srozumitelnost, publikaci a propagaci strategie organizace, případně její tvorbu.
 • Zaštiťuje proces formulování požadovaného budoucího stavu, popisu současného stavu a identifikování rozdílu mezi oběma stavy včetně kroků vedoucích k dosažení požadovaného budoucího stavu.
 • Navrhuje pozitivní změny prostřednictvím efektivní governance, a to přes správné organizační struktury, složené z těch správných lidí, efektivních procesů a vhodných technologií při optimálně vynaložených finančních prostředcích.
 • Konzultuje, vysvětluje a přesvědčuje zainteresované osoby (stakeholdery) o principech a přínosech podnikové architektury.
 • Analyzuje úrovně vyspělosti podnikové architektury organizace, definuje metriky pro podnikovou architekturu a model vzdělávání, rizika implementace podnikové architektury, včetně návrhu strategie na jejich zmírnění.
 • Vytváří vize podniku a její prezentace zainteresovaným osobám (získává svolení pro realizaci).
 • Navrhuje užití vhodného metodického rámce, popřípadě jeho částí - PeaF, TOGAF, Zachman a další (získává souhlas výkonného managementu).
 • Zajišťuje změnu motivačního modelu v organizaci a nastavení vzdělávacího procesu, včetně tvorby vzdělávacích podkladů.
 • Definuje Metamodel (způsob sběru informací a jejich analýzy, strukturované zpracování informací).
 • Vybírá a implementuje nástroje pro modelování podnikové architektury.
 • Navrhuje řídící mechanismy - mechanismy pro snižování rizik, pravidla a standardy v organizaci (governance).
 • Vytváří plány implementace governance podnikové architektury, rozdílovou analýzu (gap) a nastavení kroků k dosažení cílového stavu, průběžně konzultuje při implementaci governance podnikové architektury.
 • Podílí se na pravidelném plánování v souladu se strategickými cíli organizace a na aktualizaci podnikové strategie a dalších částí.
 • Definuje model vzdělávání v oblasti podnikové architektury.
 • Vytváří a udržuje Model podnikové architektury (procesní model, organizační struktura, aplikační architektura, technologie apod.).
 • Vyhodnocuje implementace Modelu podnikové architektury dle stanovených metrik.
 • Průběžně analyzuje a vyhodnocuje informace v Modelu a udržuje ho ve vztahu k cílovému stavu.
 • Definuje klíčové projekty, které přímo vedou k naplnění strategie a k cílovému stavu Modelu podnikové architektury, supervizuje jejich realizaci a vyhodnocuje jejich přínosy.

CZ-ISCO

 • 25110 - Systémoví analytici
 • 2511 - Systémoví analytici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Systémoví analytici (CZ-ISCO 2511)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 40 510 Kč 70 658 Kč 132 422 Kč - - -
Jihočeský kraj 39 970 Kč 60 222 Kč 93 517 Kč - - -
Ústecký kraj 29 754 Kč 59 786 Kč 104 894 Kč - - -
Královéhradecký kraj 38 117 Kč 64 444 Kč 85 693 Kč - - -
Pardubický kraj 35 360 Kč 52 527 Kč 81 660 Kč - - -
Jihomoravský kraj 35 481 Kč 51 712 Kč 92 165 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2511 Systémoví analytici 65 464 Kč 48 460 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2511 Systémoví analytici http://data.europa.eu/esco/isco/C2511

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru aplikovaná informatika 1802T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru inženýrská informatika 3902T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru aplikované vědy v inženýrství 3901T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51.D.1073 Orientace v legislativě 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.3221 Posuzování a ovlivňování strategického plánování a podnikatelského záměru organizace v rámci jejího celkového řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.1079 Orientace v metodách poradenství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.6214 Metodické stanovování cílů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.1067 Orientace v klíčových principech řízení projektu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.3425 Posuzování a rozhodování o nasměrování inovačních a vývojových procesů organizace v rámci jejího celkového řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.6213 Zpracovávání dopadu strategických plánů a vizí informačních technologií v rámci řízení fungování informačního systému organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.7420 Tvorba modelu podnikové architektury ve standardním modelovacím jazyce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51._.0001 management obecně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0003 zásady vedení porad 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0024 projektový management 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0044 management rizik 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0023 projektování informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0042 management velkých podniků a společností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 5
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.