Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30956

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně pro právnickou a podnikající fyzickou osobu.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: BOZP a PO
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Expert for fire prevention branch
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování vybavení a provozuschopnosti požární techniky, požárně bezpečnostního zařízení, přenosných hasicích přístrojů a jejich udržování v provozuschopném stavu.
 • Vytváření podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce (volné příjezdové komunikace, nástupní plochy, únikové cesty, volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením, uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům požární ochrany).
 • Kontrola označování pracovišť bezpečnostními značkami.
 • Provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně.
 • Provádění školení o požární ochraně a odborné přípravy preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.
 • Zpracování, popřípadě vedení dokumentace požární ochrany.
 • Zpracování posouzení požárního nebezpečí.
 • Stanovování organizace zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti.
 • Stanovování (tzn. prokazatelným způsobem) podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení.
 • Zajišťování údržby, kontrol a oprav technických a technologických zařízení.
 • Stanovování požadavků na odbornou klasifikaci osob (z hlediska PO) pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravou technických a technologických zařízení a zajišťování provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru.
 • Zajišťování požárně-technických charakteristik vyráběných, používaných, zpracovávaných a skladovaných látek a materiálů.

CZ-ISCO

 • 21497 - Inženýři bezpečnosti práce a ochrany zdraví
 • 2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech (CZ-ISCO 2149)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 36 771 Kč 55 711 Kč 101 157 Kč - - -
Středočeský kraj 35 274 Kč 50 164 Kč 86 043 Kč - - -
Jihočeský kraj 33 472 Kč 51 273 Kč 92 142 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 144 Kč 55 888 Kč 79 752 Kč - - -
Karlovarský kraj 37 609 Kč 58 341 Kč 100 162 Kč - - -
Ústecký kraj 34 839 Kč 54 861 Kč 108 940 Kč - - -
Liberecký kraj 35 648 Kč 50 034 Kč 88 646 Kč - - -
Královéhradecký kraj 35 729 Kč 52 842 Kč 74 238 Kč - - -
Pardubický kraj 30 910 Kč 38 194 Kč 54 482 Kč - - -
Kraj Vysočina 31 658 Kč 46 838 Kč 63 182 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 126 Kč 51 912 Kč 84 855 Kč - - -
Olomoucký kraj 32 408 Kč 48 225 Kč 76 260 Kč - - -
Zlínský kraj 30 219 Kč 42 904 Kč 69 924 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 35 785 Kč 49 034 Kč 74 062 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2149 Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 51 244 Kč 45 457 Kč
21497 Inženýři bezpečnosti práce a ochrany zdraví 54 704 Kč 44 695 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2149 Specialisté v oblasti techniky (kromě elektrotechniky) jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C2149

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost 3908R
KKOVTypeEnum.2 Bakalářský studijní program v oboru technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 3908R006

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24.D.1001 Orientace v předpisech a technických normách požární ochrany 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.C.2020 Komunikace s managementem i zaměstnanci v rámci organizace zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.3019 Posuzování vhodnosti a účinnosti dříve navržených opatření v rámci požární prevence 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.2060 Stanovení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.2061 Stanovení požárně-technických charakteristik vyráběných, používaných, zpracovávaných a skladovaných látek a materiálů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.2062 Vytváření podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l22._.0077 činnosti a povinnosti požárního technika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22._.0078 požární prevence 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22._.0079 zabezpečování požární ochrany na pracovišti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22._.0099 předpisy a technické normy požární ochrany 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.