Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102890

Botanik pro ochranu přírody a krajiny

Botanik pro ochranu přírody a krajiny plánuje a koordinuje péči o rostlinnou složku přírody a krajiny, provádí a koordinuje její výzkum, posuzuje záměry, připravuje podklady pro výkon veřejné správy nebo veřejnou správu v ochraně přírody a krajiny přímo vykonává.

Odborný směr: Životní prostředí a nakládání s odpady
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování koncepcí, studií a programů z hlediska ochrany přírody v oboru botaniky.
 • Posuzování a hodnocení návrhů, projektů, záměrů, programů a technických zásahů z hlediska ochrany přírody a krajiny.
 • Vypracování odborných posudků a závazných stanovisek v oboru botaniky
 • Zpracování projektů a studií krajinotvorných programů včetně zajišťování jejich realizace, kontroly a převzetí provedených akcí.
 • Příprava podkladů pro vyhlašování nebo registraci chráněných částí přírody.
 • Koordinace provádění zásahů a záchranných programů pro zvláště chráněné druhy rostlin ve své územní působnosti.
 • Provádění botanického mapování, inventarizačních průzkumů a monitoringu v krajině a v jejích přírodních složkách včetně aktualizace vrstvy mapování biotopů a provádění výzkumu biotopů a rostlinných druhů.
 • Zpracování a ukládání odborných informací a dat do příslušných databází.
 • Zjišťování a dokumentace negativních jevů v terénu včetně zajištění opatření k nápravě či k zastavení rušivé činnosti.
 • Zpracování podkladů pro územní plánování a stavební činnost z hlediska ochrany rostlinné složky přírody a krajiny.
 • Poskytování poradenské a konzultační činnosti v oboru botaniky.
 • Vedení správních a přestupkových řízení.
 • Poskytování konzultací z oblasti botaniky, při přípravě žádostí pro dotační programy, spolupráce se žadateli včetně hodnocení návrhů, kontrol provádění a udržitelnosti projektu.
 • Příprava podkladů a zpracovávání odborných posudků, vyjádření, sdělení, stanovisek, závazných stanovisek a rozhodnutí v rámci výkonu státní správy a odborné činnosti, případně také zpracovávání soudně znaleckých posudků z oblasti botaniky.
 • Shromažďování, zpracovávání a vyhodnocování vědeckotechnických informací z oboru botaniky včetně publikační činnosti v oboru.
 • Spolupráce na aktivitách v oblasti práce s veřejností a ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ve své územní působnosti.

CZ-ISCO

 • 21314 - Botanici
 • 2131 - Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté (CZ-ISCO 2131)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 29 775 Kč 55 025 Kč 126 049 Kč 36 979 Kč 51 593 Kč 75 799 Kč
Středočeský kraj 29 800 Kč 47 209 Kč 75 532 Kč - - -
Jihočeský kraj 27 691 Kč 41 250 Kč 63 676 Kč - - -
Plzeňský kraj - - - 35 132 Kč 46 155 Kč 72 281 Kč
Ústecký kraj 33 526 Kč 49 506 Kč 103 125 Kč - - -
Královéhradecký kraj - - - 36 846 Kč 57 134 Kč 79 955 Kč
Kraj Vysočina 31 143 Kč 46 746 Kč 64 727 Kč 32 500 Kč 47 738 Kč 65 385 Kč
Jihomoravský kraj 30 261 Kč 44 946 Kč 75 758 Kč 33 767 Kč 49 063 Kč 73 415 Kč
Olomoucký kraj - - - 33 877 Kč 52 014 Kč 84 172 Kč
Zlínský kraj 33 671 Kč 44 831 Kč 61 716 Kč - - -
Moravskoslezský kraj - - - 33 667 Kč 53 489 Kč 70 164 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2131 Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté 50 351 Kč 50 671 Kč
21314 Botanici - 36 081 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2131 Biologové, botanici, zoologové a specialisté v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C2131

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru botanika 1507T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru biologie 1501T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů biologické obory 15xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekologie 1603T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ochrana prostředí 1604T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru inženýrská ekologie 3904T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxT

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Činnosti úředníků samosprávných celků - zvláštní odborná způsobilost a průběžné vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů a podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a směrnice 2001/45/ES
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Zvláštní odborná způsobilost podle § 79a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21.D.1049 Zpracování koncepcí vymezených oborů ochrany přírody v rámci odborné činnosti v oblasti botaniky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1058 Zpracování odborných podkladů z oblasti botaniky a péče o ekosystémy pro výkon státní správy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1075 Zpracování příslušných částí plánu péče o chráněná území a o lesní a nelesní ekosystémy v oblasti botaniky na úrovni veřejné správy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1071 Zpracování podkladů ke koncepci lesní správy a péče o les v chráněných územích v rámci odborné činnosti a s využitím poznatků botanického výzkumu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.C.1016 Provádění přednáškové a vzdělávací činnosti na úrovni veřejné správy v daném oboru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.C.1024 Spolupráce s odborníky vědeckých a dalších odborných institucí v ČR a v zahraničí na úrovni veřejné správy v daném oboru činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1032 Samostatné řešení výzkumných úkolů v rámci odborné činnosti v oblasti botaniky na úrovni veřejné správy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1043 Zpracování a publikování výsledků výzkumné a dokumentační činnosti v oblasti botaniky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1064 Zpracování odborných posudků a stanovisek k územně plánovacím dokumentacím v rámci vykonávané odborné činnosti na úrovni veřejné správy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f21._.0011 ochrana přírody 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j17._.0001 botanika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21._.0052 státní správa a samospráva na místní nebo regionální úrovni 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0009 geografické informační systémy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21._.0023 státní dozor v oblasti ochrany přírody a krajiny 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0090 právní předpisy pro životní prostředí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.