Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102508

Proutkař

Proutkař vyhledává nepravidelnosti a odchylky v zemské kůře pro zjištění toku podzemních vod, polohy vodních zdrojů, poddolovaných území a míst nevhodných pro dlouhodobý pobyt ovlivňující výkonnost člověka a užitkovost zvířat.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Telestét, Telesthet
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Definování rozsahu prací dle požadavků klienta.
 • Výběr vhodných pomůcek potřebných k biofyzikální indikaci, tj. lokalizaci anomálie.
 • Sledování a zaznamenávání reakcí biofyzikálních pomůcek za účelem lokalizace anomálií.
 • Vyhledání vodního zdroje, zemní anomálie, nebo místa, které negativně ovlivňuje zdravotní stav a výkonnost člověka a užitkovost ustájeného dobytka.
 • Stanovení míst, ve kterých se nacházejí podzemní dutiny, ohrožující stavební práce nebo dopravu, stanovení liniových vedení.
 • Vyhledání podzemních staveb ohrožujících novou výstavbu.
 • Vyhledání zvodněné zóny za účelem stavby studny.
 • Vyhledání tektonické linie v terénu.
 • Vyznačení anomálií v terénu, zakreslení výsledku prací do náčrtu (plánu, mapy).
 • Doporučení dalšího postupu a navazujících prací.

CZ-ISCO

 • 51690 - Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení
 • 5169 - Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení (CZ-ISCO 5169)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Karlovarský kraj 18 538 Kč 20 740 Kč 23 835 Kč - - -
Olomoucký kraj 17 805 Kč 22 604 Kč 31 433 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5169 Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení 19 773 Kč 25 496 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5169 Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C5169

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zátěž prachem x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru užitá geologie 2141M
KKOVTypeEnum.3 Užitá geologie 2141M003

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru geodézie a kartografie 3646M
KKOVTypeEnum.3 Geodézie-geodézie 3646M002
KKOVTypeEnum.3 Geodézie-katastr nemovitostí 3646M003

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice pro detekci anomálií zemské kůry (69-057-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j15.D.6015 Vyhledání pramenů vody a podzemních toků 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.D.1006 Geologická zjištění míst podzemních inženýrských sítí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.D.1008 Vedení provozní dokumentace při detekci anomálií zemské kůry 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.D.1009 Stanovení nákladů vlastních prací a sestavení plánu práce při detekci anomálií zemské kůry 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.A.5001 Vyhledávání tektonických linií pomocí telestetických pomůcek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.A.5002 Vyhledávání dutin ohrožujících stavební práce nebo dopravu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.D.6013 Geologická zjištění dutin ohrožujících stavební práce nebo dopravu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.D.6012 Geologická zjištění míst nevhodných pro dlouhodobý pobyt lidí i zvířat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.D.6032 Hydrogeologické mapování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.D.9670 Vypracování závěrečné zprávy a finálních grafických výstupů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j15._.0001 geofyzika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0002 geologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0000 geografie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0021 hydrogeologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0002 topografie - místopis 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15._.0001 kartografie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15._.0009 geografické informační systémy 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15._.0010 kartografické informační systémy 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 1
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.