Typ JP ID
Povolání 102673

Správce kempu

Správce kempu zajišťuje přechodné ubytování ve vlastním zařízení rekreanta nebo v ubytovacích objektech provozovatele a zabezpečuje doplňkové služby, provoz a údržbu kempu nebo rekreačního zařízení.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: ubytování a hotelový provoz
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Provozní kempu, Správce rekreačního objektu, Správce ubytovacího zařízení, Manager von Freizeiteinrichtungen, Recreational facility manager
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování služeb souvisejících s provozem a obchodním rozvojem kempu.
 • Plánování a řízení stavebních a dalších úprav a oprav kempu a jeho vybavení.
 • Proškolování pomocného personálu.
 • Spolupráce při provádění rozpisu služeb a koordinace pracovníků kempu.
 • Vedení agendy související s chodem kempu a pokladní a účetní evidence.
 • Kontrola funkčnosti bezpečnostních a hygienických opatření v kempu.
 • Podílení se na organizaci společenských a kulturních akcí.
 • Příjem a vedení evidence hostů a poskytovaných služeb.
 • Vyřizování reklamací hostů.
 • Prodej a evidence prodeje doplňkového sortimentu.
 • Poskytování informací o nabízených službách.
 • Řízení kvality poskytovaných služeb.

CZ-ISCO

 • 51512 - Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz)
 • 5151 - Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení (CZ-ISCO 5151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 15 074 Kč 26 675 Kč 49 247 Kč 18 033 Kč 27 926 Kč 37 193 Kč
Středočeský kraj - - - 18 708 Kč 26 872 Kč 33 219 Kč
Jihočeský kraj - - - 16 131 Kč 25 847 Kč 31 147 Kč
Plzeňský kraj - - - 17 561 Kč 27 078 Kč 33 619 Kč
Karlovarský kraj - - - 17 740 Kč 25 486 Kč 33 027 Kč
Ústecký kraj - - - 19 031 Kč 26 771 Kč 34 268 Kč
Liberecký kraj - - - 20 713 Kč 27 113 Kč 34 967 Kč
Královéhradecký kraj - - - 18 245 Kč 27 164 Kč 33 593 Kč
Pardubický kraj - - - 18 327 Kč 26 890 Kč 33 878 Kč
Kraj Vysočina - - - 21 738 Kč 26 651 Kč 31 646 Kč
Jihomoravský kraj 12 566 Kč 17 615 Kč 37 286 Kč 17 621 Kč 26 106 Kč 33 411 Kč
Olomoucký kraj - - - 15 995 Kč 26 041 Kč 34 698 Kč
Zlínský kraj - - - 18 744 Kč 26 264 Kč 31 292 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 16 159 Kč 25 827 Kč 32 525 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5151 Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení 22 423 Kč 27 064 Kč
51512 Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz) 23 538 Kč 28 320 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Operativní řešení zjištěných nedostatků. 7
Tvorba a dohled nad dodržováním návštěvního a provozního řádu kempu. 7
Tvorba a dohled nad dodržováním požárního řádu kempu. 7
Objednávání hygienických, sanačních prostředků a doplňkového sortimentu. 6
Výpočet ceny a výběr poplatků z pronájmu. 6
Zpracování telefonních a internetových objednávek na pronájem. 6
Přidělování pronajatého místa. 5
Provádění kontroly stavu a funkčnosti vybavení kempu. 4
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Zajišťování provozu jednotlivých uvolněných objektů po technické stránce (stavební, strojní, elektro) včetně zajišťování a organizace údržby objektů. 6
Organizace a zajišťování běžných provozních a úklidových prací a doplňkových služeb, vedení příručního skladu. 5
Různorodé řemeslné práce při údržbě sportovišť, ubytovacích a jiných objektů menšího rozsahu včetně používání malé mechanizace. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Cestovní ruch 65-42-M/02
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus 6542M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxM

Legislativní požadavky

 • doporučené - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h31.D.8115 Vedení požadovaných agend (kniha hostů, resp. ubytovací deník) 4 Nutné
h31.D.8122 Vedení požadovaných evidencí, popř. provádění dalších dílčích administrativních prací 4 Nutné
h31.D.3112 Provádění kontroly dodržování předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic 4 Nutné
h31.D.3117 Kontrola funkčnosti a bezpečnosti technického vybavení 4 Nutné
h31.C.2119 Objednávání revizí, údržbářských a opravářských prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce 5 Nutné
h31.Z.4111 Najímání, školení a dohled nad zaměstnanými pracovníky, organizování práce a rozepisování služeb 4 Výhodné
h31.C.2123 Zajišťování služeb souvisejících se správou budovy 4 Nutné
h31.C.2014 Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení 4 Nutné
h31.C.1112 Poskytování informací o ubytovacích a ostatních službách zákazníkům včetně informací o cenách poskytovaných služeb 4 Nutné
h31.Z.1115 Řízení pracovníků a organizace činností k zabezpečení plynulého provozu ubytovacího zařízení 4 Nutné
h31.C.2111 Projednávání smluvních podmínek s obchodními partnery pro poskytování ubytovacích a souvisejících služeb 4 Nutné
h31.C.2112 Spoluvytváření obchodní strategie ubytovacího zařízení 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h31._.0011 provoz ubytovacích zařízení 4 Nutné
j36._.0092 světový jazyk 4 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 Nutné
k12._.0099 hygienické předpisy 4 Nutné
h13._.0017 způsoby plateb v obchodním styku 4 Výhodné
l22._.0099 předpisy a technické normy požární ochrany 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 3
a14 Vedení lidí (leadership) 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Poruchy sluchu.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Duševní poruchy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.