Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102673

Správce kempu

Správce kempu zajišťuje přechodné ubytování ve vlastním zařízení rekreanta nebo v ubytovacích objektech provozovatele a zabezpečuje doplňkové služby, provoz a údržbu kempu nebo rekreačního zařízení.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: ubytování a hotelový provoz
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Provozní kempu, Správce rekreačního objektu, Správce ubytovacího zařízení, Manager von Freizeiteinrichtungen, Recreational facility manager
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování služeb souvisejících s provozem a obchodním rozvojem kempu.
 • Plánování a řízení stavebních a dalších úprav a oprav kempu a jeho vybavení.
 • Proškolování pomocného personálu.
 • Spolupráce při provádění rozpisu služeb a koordinace pracovníků kempu.
 • Vedení agendy související s chodem kempu a pokladní a účetní evidence.
 • Kontrola funkčnosti bezpečnostních a hygienických opatření v kempu.
 • Podílení se na organizaci společenských a kulturních akcí.
 • Příjem a vedení evidence hostů a poskytovaných služeb.
 • Vyřizování reklamací hostů.
 • Prodej a evidence prodeje doplňkového sortimentu.
 • Poskytování informací o nabízených službách.
 • Řízení kvality poskytovaných služeb.

CZ-ISCO

 • 51512 - Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz)
 • 5151 - Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení (CZ-ISCO 5151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 808 Kč 23 274 Kč 48 368 Kč 21 457 Kč 32 455 Kč 43 339 Kč
Středočeský kraj - - - 22 484 Kč 33 575 Kč 41 807 Kč
Jihočeský kraj - - - 21 644 Kč 32 488 Kč 40 225 Kč
Plzeňský kraj - - - 21 697 Kč 34 126 Kč 42 332 Kč
Karlovarský kraj - - - 21 637 Kč 31 884 Kč 41 090 Kč
Ústecký kraj - - - 22 266 Kč 32 464 Kč 41 385 Kč
Liberecký kraj - - - 24 342 Kč 33 157 Kč 41 192 Kč
Královéhradecký kraj - - - 22 630 Kč 33 574 Kč 40 584 Kč
Pardubický kraj 19 847 Kč 30 320 Kč 45 336 Kč 23 402 Kč 33 651 Kč 41 139 Kč
Kraj Vysočina - - - 24 746 Kč 33 982 Kč 41 335 Kč
Jihomoravský kraj - - - 22 436 Kč 32 861 Kč 41 702 Kč
Olomoucký kraj - - - 20 544 Kč 32 221 Kč 41 720 Kč
Zlínský kraj - - - 23 859 Kč 33 186 Kč 39 233 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 20 310 Kč 32 243 Kč 40 546 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5151 Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení 25 338 Kč 32 828 Kč
51512 Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz) 23 528 Kč 31 301 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5151 Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích zařízení, kanceláří a dalších zařízení http://data.europa.eu/esco/isco/C5151

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Cestovní ruch 65-42-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus 6542M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxM

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h31.D.8115 Vedení požadovaných agend (kniha hostů, resp. ubytovací deník) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.D.8122 Vedení požadovaných evidencí, popř. provádění dalších dílčích administrativních prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.D.3112 Provádění kontroly dodržování předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.D.3117 Kontrola funkčnosti a bezpečnosti technického vybavení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.C.2119 Objednávání revizí, údržbářských a opravářských prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.Z.4111 Najímání, školení a dohled nad zaměstnanými pracovníky, organizování práce a rozepisování služeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h31.C.2123 Zajišťování služeb souvisejících se správou budovy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.C.2014 Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.C.1112 Poskytování informací o ubytovacích a ostatních službách zákazníkům včetně informací o cenách poskytovaných služeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.Z.1115 Řízení pracovníků a organizace činností k zabezpečení plynulého provozu ubytovacího zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.C.2111 Projednávání smluvních podmínek s obchodními partnery pro poskytování ubytovacích a souvisejících služeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.C.2112 Spoluvytváření obchodní strategie ubytovacího zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h31._.0011 provoz ubytovacích zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36._.0092 světový jazyk 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0099 hygienické předpisy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0017 způsoby plateb v obchodním styku 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l22._.0099 předpisy a technické normy požární ochrany 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Poruchy sluchu
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Duševní poruchy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.