Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 8016

Technik pro řízení kvality a hygieny potravin

Technik pro řízení kvality a hygieny potravin zajišťuje tvorbu, řízení a rozvoj procesů systémů řízení kvality v potravinářské výrobě, zodpovídá za tvorbu interních směrnic a norem systému kvality a zajišťuje jejich dodržování.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Quality Manager, Potravinářský technik pracovník řízení kvality, Quality Assurance, Manažer jakosti, Manažer kvality
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vytváření, udržování a zlepšování systému řízení kvality a bezpečnosti potravin v souladu s dosažením stanovených cílů kvality v potravinářské výrobě.
 • Zjišťování a vyhodnocování kvality vstupních surovin a materiálů, procesů a výstupních produktů.
 • Zjišťování příčin nekvality, vyhodnocování ztrát z nekvality.
 • Navrhování nápravných a preventivních opatření z hlediska kvality a bezpečnosti potravin.
 • Stanovování způsobu dosahování žádoucí úrovně kvality a bezpečnosti potravin a snižování ztrát z důvodů nekvality.
 • Řízení optimalizace procesů managementu kvality s využitím technik a nástrojů (neustálého) zlepšování.
 • Tvorba interních směrnic a norem systému kvality a zajištění jejich dodržování.
 • Spolupráce s auditory při externím auditu a koordinace osob a útvarů při poskytování součinnosti auditního týmu.
 • Plánování a kontrola provádění pravidelných interních auditů dle požadavků norem kvality v potravinářské výrobě.
 • Vyhodnocení interních auditů kvality, definování příčin neshod, stanovení nápravných a preventivních opatření, jejich implementace, sledování účinnosti.
 • Zabezpečení požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů v potravinářské výrobě.
 • Šetření a analýza reklamací s cílem zvýšení kvality výrobků.
 • Snižování, odstraňování a prevence nedostatků kvality potravinářských výrobků.

CZ-ISCO

 • 31165 - Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech (CZ-ISCO 3116)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 24 912 Kč 31 089 Kč 49 255 Kč - - -
Plzeňský kraj 26 484 Kč 37 689 Kč 61 701 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 015 Kč 44 650 Kč 60 664 Kč - - -
Ústecký kraj 21 971 Kč 37 581 Kč 56 904 Kč - - -
Liberecký kraj 26 747 Kč 41 914 Kč 64 793 Kč - - -
Pardubický kraj 24 664 Kč 31 859 Kč 50 021 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 252 Kč 40 869 Kč 60 111 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 640 Kč 35 249 Kč 54 447 Kč - - -
Zlínský kraj 28 339 Kč 42 738 Kč 67 661 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 36 026 Kč 37 954 Kč
31165 Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech 32 803 Kč 36 976 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3116

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Potravinářství 29-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru potravinářství 2941N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru chemie a technologie potravin 2901R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru potravinářská technologie 2931N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů chemické obory 14xxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru průmyslová chemie a chemická technologie 2831N

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technik/technička pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (29-041-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11.D.2520 Zpracování plánů řízení kvality nových výrobků a technologických procesů v potravinářské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.Z.2521 Implementace standardů v potravinářské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.Z.2540 Koordinace řízení kvality, normalizace a zkušebnictví v potravinářské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.2540 Hodnocení kvality a přejímacích podmínek v potravinářství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.Z.2236 Stanovování a optimalizace procesů řízení kvality v organizaci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.6430 Vyhodnocování systémů řízení kvality v organizaci potravinářské výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.Z.2530 Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v potravinářské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.6140 Zjišťování příčin snížené kvality potravinářských výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.Z.2124 Řízení procesu budování, udržování a rozvoje systému kvality organizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.2041 Organizace systému managementu kvality 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.D.2237 Aplikace nástrojů managementu kvality 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.6130 Zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz jakosti v potravinářské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.D.2232 Zpracovávání interních metodik, směrnic a norem jakosti a zajišťování jejich dodržování v organizaci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.Z.2780 Koordinace prací na řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti výroby potravin 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.D.2012 Dodržení sanitačních a hygienických předpisů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i54._.0023 management kvality 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54._.0021 standardy pro řízení kvality 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0006 řízení alergenů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0095 legislativa související s výrobou potravin 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0092 hygiena potravin 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0004 sanitační chemie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0003 potravinářská chemie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0029 integrované systémy řízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0025 krizový management 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0099 vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0044 management rizik 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.