Typ JP ID
Povolání 102167

Mlynář

Mlynář samostatně ovládá, kontroluje a seřizuje stroje a linky na potravinářské čištění obilí před mlýnským zpracováním, na mletí a na míchání mlýnských výrobků.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: výroba mouky a pečiva
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Mládek, Pomocník mlynáře, Obsluha mlynářských strojů, Obsluha zařízení sil, Obsluha mlýnských strojů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem a předčištění obilí před jejich uložením do sil.
 • Potravinářské čištění obilí před mlýnským zpracováním.
 • Sušení obilí.
 • Kondicionování obilí před mletím, dávkování vody.
 • Míchání mlýnských výrobků.
 • Mlýnské zpracování.
 • Dávkování zlepšovacích přípravků podle pokynů technika řízení výroby.
 • Monitorování funkce strojů a zařízení a kontrola parametrů výrobních procesů.
 • Odebírání vzorků ke kontrole kvality.
 • Smyslové posuzování surovin, meziproduktů a výrobků.
 • Provádění běžné údržby a drobných oprav mlýnských strojů a zařízení ve mlýnech.
 • Skladování obilí v silech, jejich příprava a míchání na zámel.
 • Pytlování a expedice mlýnských výrobků.
 • Provádění úklidu mlýna suchou cestou a čištění strojů a zařízení.

CZ-ISCO

 • 81609 - Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků
 • 8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (CZ-ISCO 8160)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 20 897 Kč 27 167 Kč 37 635 Kč - - -
Středočeský kraj 23 283 Kč 30 820 Kč 43 727 Kč - - -
Karlovarský kraj 21 716 Kč 29 560 Kč 45 040 Kč - - -
Ústecký kraj 21 182 Kč 25 261 Kč 30 420 Kč - - -
Liberecký kraj 22 500 Kč 31 833 Kč 38 014 Kč - - -
Královéhradecký kraj 14 454 Kč 20 054 Kč 28 135 Kč - - -
Pardubický kraj 15 299 Kč 25 144 Kč 33 201 Kč - - -
Kraj Vysočina 16 085 Kč 20 876 Kč 29 382 Kč - - -
Zlínský kraj 17 158 Kč 26 100 Kč 35 292 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8160 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 26 192 Kč -
81609 Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků 27 229 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Provádění kontroly vlhkosti a zdravotní nezávadnosti mlýnských výrobků. 5
Organizování a provádění drobných oprav strojů a zařízení – mazání, rozebírání a zpětná montáž při vnitřním čištění, spolupráce při opravách. 5
Výměny sít u strojů, výměny mlecích válců a dalších pracovních prvků. 4
Smyslové posuzování surovin, meziproduktů a výrobků zejména z hlediska přítomnosti škůdců a zjevných vad. 4
Provádění základních kontrol surovin, meziproduktů a výrobků na speciálních měřidlech a přístrojích - vlhkoměry, NIR analyzátory. 4
Mísení obilí na zámel. 4
Obsluha a monitorování strojů a zařízení na posklizňové čištění zrnin, dopravních cest a systémů aktivního větrání, včetně monitorování podmínek skladování. 4
Obsluha a monitorování sušáren obilovin, luštěnin a olejnin (zrnin). 4
Obsluha a monitorování linek na míchání mouky, skladování a balení mlýnských výrobků a dávkování zlepšovacích přípravků. 4
Vážení na mostní váze. 4
Čistění magnetických separátorů. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce potravin 29-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mlynář, mlynářské práce 2952H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Skladování, balení a expedice mlýnských výrobků (29-040-H)
 • Obsluha zařízení sil (29-039-H)
 • Obsluha mlýnských strojů (29-038-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e13.D.3035 Příjem a uchovávání (ošetřování) surovin, polotovarů a přísad pro mlynářskou výrobu 3 Nutné
e13.B.1020 Obsluha a monitorování mlýnské výroby, technologických zařízení a kontrola parametrů výrobního procesu 3 Nutné
e13.B.1017 Obsluha a monitorování linek na míchání mouky, skladování a balení mlýnských výrobků a dávkování zlepšovacích přípravků 3 Nutné
e13.A.6012 Odběr vzorků při zpracování mlýnských výrobků a smyslové posuzování jejich kvality 3 Nutné
e11.D.3928 Provádění kontroly vlhkosti a zdravotní nezávadnosti mlýnských výrobků 3 Nutné
e13.D.2022 Provádění laboratorních zkoušek surovin, meziproduktů a výrobků v mlýnské výrobě 3 Nutné
e11.Z.5002 Zabezpečování ovládacích opatření v systému řízení kvality a bezpečnosti potravin a krmiv na kritických a kontrolních bodech v mlýnech 3 Nutné
e13.D.2031 Používání potravinářských aditiv v mlýnské výrobě 3 Nutné
e13.Z.0002 Využívání metodiky analýzy nebezpečí na kritických kontrolních bodech (HACCP) při řízení kvality a bezpečnosti potravin v mlýnské výrobě 3 Nutné
e13.A.6032 Skladování, balení a expedice mlynářských výrobků a krmných směsí 3 Nutné
e13.A.4003 Provádění běžné údržby a drobných oprav mlýnských strojů a zařízení v mlýnech 3 Nutné
e13.D.8118 Vedení provozní evidence v mlynářské výrobě 3 Nutné
e13.A.5009 Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v mlýnském provozu 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e13._.0011 technologie zpracování mouky 3 Nutné
e13._.0042 technologie výroby škrobařských produktů 3 Nutné
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 3 Nutné
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 Nutné
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 3 Nutné
e11._.0092 hygiena potravin 3 Nutné
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 3 Nutné
e11._.0006 řízení alergenů 3 Nutné
e11._.0004 sanitační chemie 3 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce) 2
a06 Výkonnost 2
a07 Samostatnost 1
a08 Řešení problémů 1
a12 Zvládání zátěže 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.