Typ JP ID
Povolání 103536

Specialista v ergonomii

Specialista v ergonomii posuzuje podmínky a stav zajištění prevence pracovních rizik tak, aby nedošlo k ohrožení produktivity práce, pohody, bezpečnosti a zdraví člověka na pracovištích a v souvisejících prostorách, bezprostředně ani v dlouhodobém časovém horizontu a navrhuje vhodná opatření pro jejich odstranění a podílí se na implementaci těchto opatření v praxi.

Odborný směr: Povolání bez oboru a mezioborová
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Odborné specializace, pomaturitní vzdělání
Alternativní názvy: Ergonom, Ergonomics, Ergonomisch
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Aplikace ergonomických zásad při přípravě a uvádění nového pracoviště do provozu.
 • Aplikace ergonomických norem a zásad při návrhu a konstrukci nového výrobku.
 • Hodnocení ergonomických rizik.
 • Navrhování opatření na odstranění ergonomických rizik.
 • Spolupráce při zpracování návrhů kategorizace prací.
 • Zavádění a aktualizace systému ergonomických analýz práce a pracovišť.
 • Posuzování pracovního prostředí, pracovních podmínek, pracovního místa a výrobních zařízení z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Získávání znalostí v oblasti ergonomie a jejich uplatňování v praxi při dodržení právních a technických předpisů.
 • Spolupráce s kontrolními a dozorovými orgány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Školení vedoucích a technických zaměstnanců na jednotlivých stupních řízení v oblasti ergonomie práce, pracoviště a výrobku k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.
 • Školení zaměstnanců v preventivní ergonomii a ochraně zdraví.

CZ-ISCO

 • 31198 - Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií
 • 3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Technici v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 3119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 421 Kč 36 676 Kč 60 154 Kč 23 133 Kč 27 673 Kč 48 205 Kč
Středočeský kraj 26 781 Kč 36 952 Kč 63 788 Kč 23 448 Kč 29 202 Kč 39 881 Kč
Jihočeský kraj - - - 22 041 Kč 28 213 Kč 40 184 Kč
Plzeňský kraj 25 529 Kč 37 479 Kč 57 313 Kč 26 459 Kč 33 362 Kč 44 993 Kč
Karlovarský kraj - - - 25 788 Kč 33 788 Kč 42 646 Kč
Ústecký kraj 26 281 Kč 38 338 Kč 70 026 Kč 24 147 Kč 33 492 Kč 41 627 Kč
Liberecký kraj 25 179 Kč 37 438 Kč 64 666 Kč 26 750 Kč 32 226 Kč 45 073 Kč
Královéhradecký kraj 24 792 Kč 35 164 Kč 51 130 Kč 23 456 Kč 29 988 Kč 41 144 Kč
Pardubický kraj - - - 23 249 Kč 30 762 Kč 42 124 Kč
Kraj Vysočina 21 343 Kč 36 550 Kč 57 822 Kč 22 867 Kč 30 584 Kč 43 935 Kč
Jihomoravský kraj 12 200 Kč 29 312 Kč 48 960 Kč 22 836 Kč 30 502 Kč 39 977 Kč
Olomoucký kraj 22 204 Kč 32 883 Kč 46 041 Kč 25 802 Kč 32 854 Kč 42 872 Kč
Zlínský kraj - - - 19 977 Kč 25 118 Kč 34 459 Kč
Moravskoslezský kraj 23 570 Kč 33 662 Kč 59 964 Kč 25 987 Kč 34 078 Kč 40 188 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech 34 822 Kč 32 005 Kč
31198 Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií 36 404 Kč 29 563 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Posuzování návrhů nových pracovišť z hlediska předcházení vzniku ergonomických rizik. 7
Vyhodnocování systémových opatření ke snížení rizik ve spolupráci s poskytovatelem pracovně lékařských služeb. 7
Navrhování intervenčních programů pro snížení rizik, zejména onemocnění hybného systému. 7
Navrhování doporučení pro preventivní cvičení pro konkrétní pracoviště a pracovníka. 7
Výběr vhodného nábytku a vybavení na základě znalosti platných právních a technických norem, zákonů a předpisů, antropologie, antropometrie, fyziologie. 7
Školení pracovníků ve správném nastavování a užívání nábytku a vybavení. 7
Školení pracovníků v oblasti správné manipulace s břemeny včetně pacientů, chůzi, manipulaci s technikou, držení břemen. 7
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Navrhuje ergonomická řešení snižování rizik ve všech typech školských, zdravotnických a sociálních zařízení. 6
Vyhledává a odstraňuje příčiny stresů na pracovišti. 6
Navrhuje ergonomické úpravy pracovišť pro zdravotně postižené, pro mladistvé, pro těhotné. 6
Monitoruje stav a provádí interní a externí audity, ergonomické posouzení práce, pracovišť, výrobků včetně zpracovávaných dokumentů. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
AKVO Průmyslové inženýrství 2301R040

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství 23-41-M/01
KKOV Bakalářský studijní program v oboru strojní inženýrství 2301R
AKVO Antropologie 1512R001
AKVO Biomed.technika a bioinf. 3901R038
KKOV Bakalářský studijní program v oboru aplikované vědy v inženýrství 3901R
AKVO Ergoterapie 5342R002
AKVO Bakalářský studijní program v oboru bezpečnost práce a procesů 3908R001
AKVO Fyzioterapie,ergoterapie 5342R007

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a10 Celoživotní učení 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0005 ergonomie 5 Nutné
j16._.0004 antropologie 5 Nutné
k11._.0031 antropometrie 5 Nutné
k11._.0005 fyziologie 5 Nutné
l24._.0001 bezpečnost práce 5 Nutné
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 5 Nutné
l24._.0004 pracovní stres 5 Nutné
l24._.0003 pracovní prostředí a pracovní podmínky 5 Nutné
l24._.0006 metody identifikace, posuzování a hodnocení rizik 5 Nutné
k11._.0006 fyzika, biomechanika a anatomie lidské postavy 5 Nutné
k11._.0015 preventivní metody v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví 4 Nutné
k11._.0028 kineziologie 4 Nutné
k11._.0030 anatomie, fyziologie a patofyziologie člověka 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.6581 Hodnocení ergonomie pracovišť 5 Nutné
l24.D.0017 Hodnocení ergonomických rizik 5 Nutné
l24.D.0028 Navrhování opatření na odstranění ergonomických rizik 5 Nutné
l24.Z.1012 Řízení ergonomických rizik 5 Nutné
l24.D.2001 Aplikace ergonomických přístupů 5 Nutné
k13.D.0023 Aplikování zásad ergonomie v rámci primární a sekundární prevence poruch pohybového aparátu 5 Nutné
l24.D.0015 Zpracování kategorizace prací 5 Nutné
l24.D.0016 Zavádění a aktualizace systému ergonomických analýz práce a pracovišť 5 Nutné
j16.D.9002 Práce s odbornými texty a vědeckými poznatky z oblasti antropologie 5 Nutné
l24.C.2010 Školení zaměstnanců v preventivní ergonomii a ochraně zdraví 5 Nutné
j41.Z.1075 Motivace a další vzdělávání pracovníků 5 Nutné
l24.D.0019 Komunikace s oblastními inspektoráty práce a s krajskými hygienickými stanicemi 5 Nutné