Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 100983

Umělecký rytec

Umělecký rytec zhotovuje razidla, šablony pro pantograf, ovládá ruční i strojní rytí znaků, plošného i plastického písma a číslic včetně ručního rytí ornamentů do drahých kovů.

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Graver
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Ruční rytí plastických ornamentů do drahých i obecných kovů pozitivním i negativním způsobem.
 • Strojní rytí pomocí pantografů.
 • Ruční rytí razidel a seků pro ražbu znaků, figurálních ozdob nebo mincí.
 • Ruční i strojní rytí podle nákresu s následnou retuší.

CZ-ISCO

 • 73163 - Umělečtí rytci a leptaři
 • 7316 - Malíři, rytci a příbuzní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7316 Malíři a rytci skla a keramiky a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7316

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zraková zátěž x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž chemickými látkami x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Umělecký rytec 82-51-H/09
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru rytec kovů, rytecké práce 2353H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Umělecký rytec / umělecká rytkyně (82-021-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.A.1013 Ruční korektury štočků pérovek a autotypií pro polygrafický průmysl 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e73.D.7082 Přenášení výtvarných předloh pro ruční rytí na předměty z různých materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1091 Strojní rytí písmen, číslic, značek, stupnic, ornamentů, tvaru razidel, raznic, kovových razítek, pečetidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.3034 Volba postupu práce, nářadí, nástrojů, pomůcek a materiálů pro zhotovení rytiny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1032 Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro provádění ryteckých prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3092 Sestavování šablon pro ruční rytí písmen, číslic, značek, ornamentů apod. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.2090 Vlastní navrhování písem, ornamentů, zdobení šperků, zbraní, nožů, jídelních příborů, pasířských výrobků rytím 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1079 Ruční rytí písmen, číslic, značek, not, ornamentů, dezénů, předloh pro pantografické frézky do kovů a nekovových materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72._.0056 technologie rytí do kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0011 dějiny umění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13._.0013 zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 0
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.