Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30933

Vodárenský technik vodovodních sítí

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Vedoucí pracovní skupiny, Mistr, Vedoucí provozu vodovodů
Nadřízené povolání: Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí
Příbuzné specializace: Vodárenský technik kanalizačních sítí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při vyznačování vedení vodovodních sítí do mapové dokumentace a geografického informačního systému.
 • Zajišťování odstraňování havárií, poruch a úniků vody na vodovodech.
 • Spolupráce s pracovní skupinou pro vyhledávání poruch na vodovodní síti.
 • Zajišťování oprav na vodovodních sítích a příslušných zařízeních.
 • Řízení prací při budování a likvidaci vodovodních přípojek.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.
 • Příprava podkladů pro fakturaci vodného a stočného.
 • Provádění dohledu nad provozuschopností vodovodů.
 • Zajišťování provozu a údržby na vodovodních sítích.

CZ-ISCO

 • 31126 - Stavební technici provozní
 • 3112 - Stavební technici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Stavební technici (CZ-ISCO 3112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 028 Kč 40 984 Kč 64 475 Kč 31 991 Kč 39 579 Kč 52 420 Kč
Středočeský kraj 17 717 Kč 34 579 Kč 57 005 Kč 31 225 Kč 38 650 Kč 49 997 Kč
Jihočeský kraj 22 958 Kč 35 724 Kč 62 727 Kč 30 802 Kč 37 969 Kč 47 409 Kč
Plzeňský kraj 30 126 Kč 42 400 Kč 67 457 Kč 30 651 Kč 39 271 Kč 52 725 Kč
Karlovarský kraj - - - 30 253 Kč 36 927 Kč 43 746 Kč
Ústecký kraj 25 301 Kč 36 609 Kč 58 207 Kč 30 985 Kč 37 971 Kč 49 101 Kč
Liberecký kraj - - - 30 688 Kč 37 646 Kč 45 867 Kč
Královéhradecký kraj 28 758 Kč 36 473 Kč 56 506 Kč 30 820 Kč 37 784 Kč 47 360 Kč
Pardubický kraj - - - 28 920 Kč 35 661 Kč 44 598 Kč
Kraj Vysočina 24 667 Kč 38 074 Kč 50 454 Kč 28 970 Kč 37 207 Kč 45 609 Kč
Jihomoravský kraj 16 809 Kč 34 913 Kč 52 277 Kč 31 517 Kč 39 722 Kč 52 099 Kč
Olomoucký kraj - - - 31 663 Kč 38 058 Kč 48 585 Kč
Zlínský kraj 17 972 Kč 33 503 Kč 54 858 Kč 30 948 Kč 37 242 Kč 44 114 Kč
Moravskoslezský kraj 23 548 Kč 36 327 Kč 50 554 Kč 28 868 Kč 37 545 Kč 46 096 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3112 Stavební technici 36 189 Kč 38 192 Kč
31126 Stavební technici provozní 36 514 Kč 38 192 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3112 Stavební technici http://data.europa.eu/esco/isco/C3112

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž teplem x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Technická zařízení budov 36-45-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství 3642M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technická zařízení budov 3645M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství 3642L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technická zařízení budov 3645L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technik/technička vodovodních sítí (36-141-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24.C.2012 Zajišťování spolupráce s Policií ČR, orgány státního dozoru a odborovými orgány při vyšetřování pracovních úrazů a mimořádných událostí 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f13.D.3221 Posuzování a rozbory poruchovosti vodovodních sítí 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f25.C.2023 Jednání s investory a správními orgány ve vodohospodářské sféře 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.Z.1025 Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií a dalších mimořádných událostí na vodovodních sítích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.2025 Zpracování podkladů pro tvorbu plánů údržby a oprav vodovodních sítí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.2012 Zpracování manipulačních řádů vodovodních sítí 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f13.D.3339 Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při zajišťování provozu a údržby vodovodních sítí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.8330 Vedení provozní a technické dokumentace o řízení a organizaci prací při zajišťování provozu vodovodních sítí, jejich údržbě a opravách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1001 Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.1001 Orientace ve vodohospodářských normách a dokumentaci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.2011 Volba postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže a opravy vodovodních rozvodů a zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2530 Zpracovávání dílčích návrhů a studií k dosažení optimálních technických i ekonomických parametrů staveb 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0022 zásady a předpisy pro řešení vodních havárií v průmyslových a dalších objektech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0032 měřicí a další zařízení vodohospodářských soustav ve vodárnách 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21._.0015 ochrana půdy a vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21._.0022 hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0024 příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0001 ekologie se zaměřením na vodní hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f25._.0002 hygienická ochrana vody 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0013 manipulační a provozní řády na vodních dílech 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0011 pozemní stavby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0003 stavební technologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.