Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102372

Montér izolovaných vedení

Montér izolovaných vedení provádí veškeré montážní a servisní práce na venkovním vedení z izolovaných vodičů.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: výroba a opravy elektrotechnických zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Elektromechanik pro silnoproud
Příbuzné specializace: Důlní elektrikář silnoproudých zařízení, Elektromontér fotovoltaických systémů, Montér kabelových technologií pro silnoproud, Montér inteligentních elektroinstalací,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Kontrola kompletnosti dodávky materiálu.
 • Příprava pracoviště.
 • Příprava vhodných pracovních a ochranných pomůcek.
 • Montáž a údržba izolovaného vedení.
 • Ověření správné funkce zařízení.
 • Zrušení pracoviště.

CZ-ISCO

 • 74131 - Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení
 • 7413 - Montéři a opraváři elektrických vedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Montéři a opraváři elektrických vedení (CZ-ISCO 7413)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 764 Kč 39 916 Kč 53 778 Kč - - -
Středočeský kraj 30 652 Kč 47 918 Kč 56 933 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 101 Kč 47 969 Kč 54 425 Kč - - -
Královéhradecký kraj 25 742 Kč 42 969 Kč 55 437 Kč - - -
Jihomoravský kraj 29 769 Kč 33 984 Kč 41 208 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 799 Kč 32 779 Kč 47 832 Kč - - -
Zlínský kraj 30 684 Kč 39 612 Kč 52 025 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 093 Kč 41 754 Kč 57 876 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7413 Montéři a opraváři elektrických vedení 38 432 Kč 32 688 Kč
74131 Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení 41 537 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7413 Montéři a opraváři elektrických vedení http://data.europa.eu/esco/isco/C7413

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zraková zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž hlukem x
Duševní zátěž x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrikář -silnoproud 26-51-H/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce 2651H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér/montérka izolovaných vedení (26-038-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.2911 Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1090 Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.4001 Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.C.7002 První pomoc při úrazu elektrickou energií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.B.5002 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.8011 Vyhotovení záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo revizi elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.1064 Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochrana před úrazem elektrickým proudem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.3119 Montáž a zapojování sítí z izolovaných vedení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.4019 Údržba a opravy sítí z izolovaných vedení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.6019 Provádění zemních výkopových prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0011 vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0012 venkovní elektrická vedení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0008 zásady BOZP 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.