Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100928

Kočí v lesní těžbě

Kočí v lesní těžbě provádí transport vytěženého dřeva na odvozní místo s využitím koňského potahu a vede výcvik koně k potažní práci a specifickému užití koně v lesní těžbě dřeva a práci v lese, zajišťuje péči a ochranu koně a jeho odchov.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: HORSE DRIVER OF FOREST EXPLOITATION
Nadřízené povolání: Chovatel koní, jezdec a kočí
Příbuzné specializace: Chovatel a jezdec koní, Ošetřovatel koní, Chovatel koní, Chovatel a jezdec sportovních koní, Chovatel a jezdec dostihových koní, Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní, Kočí,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení koňských potahů při lesnické činnosti a práce s koněm v lese, přibližování dříví na odvozní místa.
 • Práce s koňským potahem na skládce dříví (třídění sortimentů, začelování, příprava pro odvoz).
 • Soustřeďování dříví koňským potahem.
 • Péče o koně po práci.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržba výběhů a ohrad.
 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.
 • Ošetřování koní, hygiena, péče o kopyta.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Ošetřování březích klisen, příprava klisny k porodu, vedení porodu, ošetření klisny a hříběte po porodu, ošetřovaní a krmení kojících matek a sajících hříbat.
 • Ošetřování plemenných hřebců v chovu i v práci.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat a mladých koní.
 • Údržba a základní opravy výstroje koně.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana dle zásad welfare.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
 • Přeprava koní.

CZ-ISCO

 • 93320 - Kočí
 • 9332 - Kočí

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
9332 Kočí http://data.europa.eu/esco/isco/C9332

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž prachem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Jezdec a chovatel koní 41-53-H/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kočí v lesní těžbě (41-020-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.A.8055 Péče o všechny kategorie koní dle věku a využití 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.6002 Zapřahání a řízení potahů při soustřeďování dřeva z lesních porostů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.3960 Posuzování vlastností koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8018 Krmení koní přiměřenou technikou 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8019 Napájení, dokrmování a pasení koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8009 Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.Z.5003 Přeprava koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8090 Pomoc při podkování a korekturách kopyt 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.5009 Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.4023 Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně, postrojů a povozů pro práci v lese 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8068 Základní výcvik koní k potažní práci v lese 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8064 Speciální výcvik koní pro práci v lese 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.1005 Zápis a evidence v chovu koní a lesní těžbě v souladu s legislativou 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11._.0042 chov koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0023 choroby koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0075 výcvik koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0051 provozování koňského potahu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0070 charakter a vlastnosti koní (etologie) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0006 lesnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.