Typ JP ID
Specializace 102068

Vazačské práce

Pracovník na pozici "vazačské práce" provádí základní vazačské práce s květinami živými i sušenými, včetně doplňkového vazačského materiálu.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Vazač květin, Vazač-aranžér
Nadřízené povolání: Zemědělský a zahradnický dělník
Příbuzné specializace: Pomocný zahradník, Zahradnický dělník, Údržba veřejné zeleně, Zemědělský dělník, Pomocník podkováře
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Práce s řezanými květinami.
 • Zhotovování kytic.
 • Zhotovování věnců.
 • Aranžování živých květin.
 • Aranžování sušených rostlin.
 • Zdobení interiérů.
 • Zdobení exteriérových prvků.

CZ-ISCO

 • 92140 - Pomocní pracovníci v zahradnictví
 • 9214 - Pomocní pracovníci v zahradnictví

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zhotovení jednoduché dárkové kytice z živých květin. 2
Zhotovení adventního věnce. 2
Zhotovení aranžmá vázy. 2

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž teplem x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradnické práce 41-52-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Vazačské práce (41-032-E)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13.A.3082 Základní vazačské práce 2 Nutné
c13.A.3083 Aranžování váz a misek 2 Nutné
c13.D.3103 Určování základního sortimentu rostlin a materiálu pro vazačství 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h14._.0087 zbožíznalství a aranžování květin 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 2
a07 Samostatnost 2
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 2
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 2
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.