Typ JP ID
Specializace 102113

Producent krmného hmyzu

Producent krmného hmyzu zajišťuje kvalifikovaně vedený chov krmného hmyzu pro komerční, případně expoziční účely.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Chovatel zvířat v zoo
Příbuzné specializace: Chovatel terarijních zvířat, Producent savců pro krmné a pokusné účely, Chovatel exotických ptáků
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Chov různých druhů hmyzu pro krmné, případně expoziční účely.
 • Návrhy chovatelských zařízení pro produkci a jejich obsluha.
 • Realizace režimu krmení.
 • Zajištění setrvalého rozmnožování.
 • Odchyt a transport k odběratelům.
 • Zoohygiena a prevence nákaz v chovech, desinfekce a asanace chovů.
 • Aplikace zákonů a nařízení z hlediska komunální hygieny, nakládání s organickým biologickým a biologickým odpadem.

CZ-ISCO

 • 51649 - Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci
 • 51641 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zoo
 • 5164 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 5164)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 20 699 Kč 28 918 Kč 40 410 Kč
Ústecký kraj - - - 16 887 Kč 23 782 Kč 29 894 Kč
Jihomoravský kraj - - - 20 446 Kč 24 742 Kč 30 946 Kč
Zlínský kraj - - - 20 527 Kč 25 626 Kč 33 123 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 14 843 Kč 25 767 Kč 33 903 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5164 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci - 26 545 Kč
51641 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zoo - 26 159 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Projekce a navržení chovatelského zařízení sloužícího komerční produkci krmného hmyzu. 6
Zřízení chovu krmného hmyzu na zakázku. 6
Komerční produkce krmného hmyzu pro potřeby teraristů a chovatelů hmyzožravých druhů ptáků a savců. 5
Produkce krmného hmyzu pro prodejny zájmových chovů. 5
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Odborná a poradenská činnost při desinsekci v oblasti komunální hygieny. 7
Produkce krmného hmyzu pro potřeby zoologických zahrad. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chovatel cizokrajných zvířat 41-43-L/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů veterinářství a veterinární prevence 43xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Producent krmného hmyzu (41-050-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.D.3001 Kompletace a údržba chovných zařízení, posouzení mikroklimatu, vedení provozního deníku v chovech krmného hmyzu 3 Nutné
c11.B.4001 Základní obsluha přístrojů a technického zázemí chovů krmného hmyzu, dodržování bezpečnosti práce 3 Nutné
j16.A.8011 Biologická charakteristika jednotlivých druhů krmného hmyzu 3 Nutné
c11.D.6015 Rozpoznání vývojových stádií jednotlivých druhů krmného hmyzu 3 Nutné
c11.A.6011 Vyskladnění a příprava krmného hmyzu a jeho stádií 3 Nutné
c16.A.8061 Prevence nákaz v chovech krmného hmyzu 3 Nutné
c11.A.8079 Krmení hmyzu 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11._.0074 welfare zvířat 3 Nutné
c11._.0001 porody a líhnutí různých druhů zvířat 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 2
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 2
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 2
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.