Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102798

Pracovník odpadového hospodářství

Pracovník odpadového hospodářství ve výrobních podnicích provádí samostatně nebo podle pokynů činnosti spojené se shromažďováním, skladováním, tříděním, úpravou, využitím a odstraněním odpadů, které vznikají v organizaci.

Odborný směr: Životní prostředí a nakládání s odpady
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Pracovník pro odpady
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Údržba a označování míst a nádob ke shromažďování odpadů.
 • Vybavení míst a nádob ke shromažďování odpadů v souladu s vnitřními předpisy.
 • Pravidelná kontrola obsahu nádob s odpady podle jejich specifikace.
 • Manuální třídění odpadů.
 • Třídění odpadů s použitím jednoduchých prostředků a zařízení.
 • Odstranění hrubého znečištění shromažďovaných odpadů.
 • Měření požadovaných kvantitativních nebo kvalitativních hodnot hmotnosti nebo znečištění podle návodu.
 • Příprava odpadů k předání a přepravě.
 • Vedení průběžné evidence odpadů.

CZ-ISCO

 • 96110 - Pracovníci odvozu a recyklace odpadů
 • 9611 - Pracovníci odvozu a recyklace odpadů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (CZ-ISCO 9611)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 067 Kč 28 509 Kč 35 587 Kč - - -
Středočeský kraj 21 343 Kč 24 032 Kč 27 689 Kč - - -
Ústecký kraj 18 863 Kč 22 671 Kč 26 504 Kč - - -
Olomoucký kraj 18 500 Kč 23 726 Kč 25 581 Kč - - -
Zlínský kraj 24 846 Kč 27 520 Kč 32 453 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 18 199 Kč 21 311 Kč 34 442 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9611 Pracovníci odvozu a recyklace odpadů 23 244 Kč 24 227 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
9611 Pracovníci odvozu a recyklace odpadů http://data.europa.eu/esco/isco/C9611

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zátěž chladem x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž vibracemi x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik 28-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě 2852H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství a strojírenská výroba 23-xx-H/xx
RVP Strojník 23-65-H/01
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
RVP Hutník 21-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce 2152H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice pro odpadové hospodářství (16-009-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f22.A.6001 Třídění odpadu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22.A.1023 Skladování a zabezpečení odpadů proti neoprávněné manipulaci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22.A.5011 Odvoz odpadu z určených prostor 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.8011 Řízení dokumentace a databází pro odpady v organizaci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22.D.3004 Vizuální hodnocení druhů separovaných materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22.B.1003 Seřizování, ošetřování a běžná údržba strojů a zařízení pro nakládání s odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22.A.2006 Aplikace požadavků zákona o odpadech a navazujících předpisů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
f13.B.5001 Řízení a obsluha drobné mechanizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21.D.9002 Organizace třídění odpadu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.A.6002 Manipulace s běžným a nebezpečným odpadem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22.A.2005 Zajištění dopravy a přepravy odpadů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22.D.1012 Dodržování bezpečnosti práce při shromažďování, skladování a přepravě odpadů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22.A.4002 Používání a ošetřování ručního nářadí 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0024 příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0001 druhy odpadů, jejich vliv na životní prostředí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0099 vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0090 právní předpisy pro odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.