Typ JP ID
Povolání 102341

Památkář

Památkář zabezpečuje odbornou přípravu a dohled nad komplexní péčí o památky. Zpracovává poznatky o konkrétních historických stavbách, objektech v chráněných územích, movitých památkách a mobiliárních souborech. Provádí stavebně historické průzkumy a analýzy památkových objektů a předmětů.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: péče o památky, muzejnictví
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Památkář architektury, Památkář historik, Památkář krajinář, Památkář urbanista, Památkář techniky a výroby, Památkář průzkumník
Podřízené specializace: Památkář architektury, Památkář historik, Památkář krajinář
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Koordinace odborných průzkumů památek a jejich souborů.
 • Vyhodnocení výsledků průzkumných prací.
 • Ochrana památkového fondu a příprava podkladů pro regeneraci historických sídel.
 • Prezentace památkového fondu a výsledků památkové péče.
 • Uplatňování požadavků památkové péče ve stavebním a územním řízení.
 • Poradenská činnost a zpracování expertiz.
 • Evidence a dokumentace památkového fondu.
 • Kontrola průběhu obnovy památkově chráněných objektů a objektů v chráněných územích.
 • Kontrola přípravy návrhů a čerpání dotací z dotačních titulů Ministerstva kultury ČR, krajských úřadů a obcí.
 • Vyhledání, sumarizace, systematizace a interpretace písemných či ikonografických a dalších podkladů k historii a stavu kulturních památek a dalších památkově hodnotných objektů a území.
 • Zpracování odborných vyjádření a restaurátorských záměrů před zahájením a v průběhu rehabilitace kulturních památek.
 • Zpracování podkladů pro interiérové instalace a jejich realizace v památkových objektech.
 • Zapojení do mezinárodních projektů v oblasti ochrany a poznání památkového fondu.

Kvalifikace k výkonu povolání

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Památkář průzkumník (82-037-T)