Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101842

Výrobce dřevěných hraček

Výrobce dřevěných hraček podle výtvarných návrhů a převážně ručně zhotovuje uměleckořemeslné výrobky ke hře dětí ze dřeva a pomocných materiálů.

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: nábytkářské a truhlářské práce
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Hračkář, Der Spielzeugmacher, The Toymaker
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckého záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace, technické zpracování uměleckého záměru.
 • Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů a strojů.
 • Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných výrobků ze dřeva.
 • Obsluha a seřízení strojů při výrobě hraček uměleckořemeslného charakteru.
 • Povrchová úprava uměleckořemeslných výrobků včetně malování.
 • Montáž a sestavení výrobků.

CZ-ISCO

 • 73171 - Řezbáři, kartáčníci a pracovníci v příbuzných oborech
 • 7317 - Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7317 Řezbáři, košíkáři, kartáčníci a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7317

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž teplem x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chladem x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Výrobce/výrobkyně dřevěných hraček (33-028-H)
 • Výrobce/výrobkyně dřevěných loutek (82-024-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31.D.1016 Orientace v technických a výtvarných podkladech pro zhotovování dřevěných hraček a herních objektů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.2012 Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování dřevěných hraček a herních objektů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1002 Výroba dřevěných hraček a herních objektů podle výtvarných návrhů, technické dokumentace nebo vzoru 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.A.2018 Povrchové úpravy dřevěných hraček a herních objektů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.B.1001 Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.7413 Tvorba výtvarného návrhu a technické dokumentace pro výrobu dřevěných hraček a herních objektů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31._.0001 dřevěné materiály a polotovary 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0002 technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22._.0078 požární prevence 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0001 bezpečnost práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0011 dějiny umění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13._.0005 uměleckořemeslné zpracování dřeva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0003 technologie výroby dřevěných výrobků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování dřeva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54._.0024 bezpečnost materiálů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.