Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101565

Krejčí scénických kostýmů a krojů

Krejčí scénických kostýmů a krojů zhotovuje podle výtvarných návrhů scénické kostýmy a oděvních součásti z textilních a jiných materiálů pro divadelní, filmovou a televizní tvorbu a který zhotovuje různé typy národních krojů a historické i současné uniformy.

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: výroba oděvů a oděvních doplňků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Tailor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s výtvarníkem.
 • Studium výtvarného návrhu.
 • Příprava pracoviště, potřebných materiálů, pomůcek, nástrojů a strojů.
 • Braní míry, tvorba střihů podle naměřených hodnot, stanovení spotřeby materiálů.
 • Přenesení střihu na materiál, stříhání, či jiné oddělování dílů a částí výrobku /řezání, vysekávání/.
 • Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Zkoušení rozpracovaných kostýmů a jejich přizpůsobování postavě herce a výtvarným a technickým požadavkům výtvarníka a režiséra.
 • Dokončování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu kostýmů a krojů.
 • Běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba.
 • Kontrola správného chodu strojů.

CZ-ISCO

 • 73180 - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů
 • 7318 - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7318 Řemeslníci pracující s textilem, kůží a příbuznými materiály (tradiční lidová tvorba) http://data.europa.eu/esco/isco/C7318

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic 3159H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Krejčí scénických kostýmů (82-019-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e22.D.4001 Braní míry a zaznamenávání údajů pro zhotovování, úpravy a opravy oděvů a prádla, popř. zjišťování měr pro zhotovování jiných šitých výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.A.1001 Ruční stříhání jednotlivých dílů oděvů a prádla nebo jiných šitých výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.B.4001 Seřizování šicích strojů pro jednotlivé druhy stehů, výměna nití, jehel a příslušenství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.2117 Volba postupu práce, materiálů, nástrojů a pomůcek pro zhotovování scénických kostýmů, kostýmních součástí, dobového prádla, uniforem a národních krojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.7009 Tvorba střihů jednotlivých dílů kostýmů a prádla. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.5005 Stanovení spotřeby materiálu pro zhotovování scénických kostýmů, kostýmních součástí, dobového prádla, uniforem a národních krojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.B.1015 Šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.3906 Zkoušení rozpracovaných kostýmů a jejich přizpůsobování postavě herce a výtvarným a technickým požadavkům výtvarníka a režiséra. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.B.4038 Mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.A.3097 Dokončování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.1908 Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.7010 Navrhování scénických kostýmů a oděvních součástí 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22._.0022 techniky zhotovování střihů pro oděvy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22._.0023 oděvní technologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0024 technologie zhotovování klobouků, baretů, čepic 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e21._.0026 technologie krajkářství, paličkování 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e21._.0027 technologie vyšívání 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e24._.0043 technologie zpracování kožešin 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e22._.0020 dějiny odívání 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.