Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102600

Bezpečnostní konzultant

Bezpečnostní konzultant provádí nezávislé posouzení úrovně zajištění bezpečnosti aktiv, krizového řízení a ochrany kritické infrastruktury společnosti a může spolupracovat na návrzích a projektech v těchto oblastech.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: technické bezpečnostní služby
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Bezpečnostní poradce
Nadřízené povolání: Bezpečnostní pracovník
Příbuzné specializace: Bezpečnostní referent, Detektiv koncipient,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování koncepcí a metodik v oblastech bezpečnosti, krizového řízení, ochrany kritické infrastruktury a navazujících prováděcích postupů.
 • Posouzení úrovně zpracování bezpečnostní politiky společnosti a její realizace.
 • Posouzení smluvních vztahů s dodavateli bezpečnostních služeb v uvedených oblastech.
 • Zpracování dokumentace a návrh opatření v oblasti ochrany informací, vč. utajovaných informací, ochrany osobních údajů, fyzické ochrany, bezpečnosti informačních systémů, krizového řízení a kritické infrastruktury.
 • Vyhotovení bezpečnostních auditů, bezpečnostních posouzení a studií, analýz hrozeb a rizik.

CZ-ISCO

 • 34113 - Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur
 • 3411 - Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 092 Kč 53 184 Kč 96 861 Kč 30 754 Kč 39 224 Kč 56 464 Kč
Plzeňský kraj - - - 29 231 Kč 38 685 Kč 51 530 Kč
Ústecký kraj - - - 29 932 Kč 35 557 Kč 41 949 Kč
Jihomoravský kraj - - - 22 039 Kč 37 434 Kč 54 624 Kč
Zlínský kraj - - - 26 376 Kč 30 457 Kč 38 795 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 27 974 Kč 36 447 Kč 46 380 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech 33 953 Kč 38 052 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti a v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3411

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Požární ochrana 39-08-M/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806R
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost 3908M
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxR

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Bezpečnostní konzultant/konzultantka (68-012-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost v oblasti požární ochrany podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.C.1012 Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.B.4023 Používání záznamových a pozorovacích prostředků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.B.4009 Využívání prostředků výpočetní techniky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.6031 Identifikování a návrh opatření k omezení hlavních bezpečnostních rizik při ochraně informací subjektu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.1902 Orientace v prostředcích a zařízeních pro ochranu nebo utajení informací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1049 Orientace v zabezpečovacích elektronických systémech a prostředcích - elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace, uzavřený bezpečnostní kamerový systém a další a jejich použití 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.1901 Orientace v činnosti a oprávněních soukromé bezpečnostní služby, soukromého detektiva 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.1541 Poskytování rad a odborných konzultací, poradenské a lektorské činnosti a organizační podpora pro organizace a členy bezpečnostní komunity 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2002 Vypracování zpráv a návrhů dle zakázky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22.D.2011 Vypracování provozních dokumentů (směrnice, řízení pracovních postupů…) v oblasti elektronické ochrany, kamerových systémů a ochrany informací s respektováním podmínek BOZP a požární ochrany 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.6030 Identifikování a návrh opatření k omezení hlavních bezpečnostních rizik objektu nebo osoby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2031 Vypracování komplexního návrhu bezpečnosti objektu dle potřeb klienta 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2032 Vypracování komplexního návrhu ochrany informací klienta 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0061 metody, prostředky a oprávnění soukromé bezpečnostní služby, soukromého detektiva 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0009 legislativa a ostatní předpisy krizového řízení, havarijního plánování, civilní ochrany objektů a osob a kritické infrastruktury 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0010 legislativa v oblasti obecné bezpečnosti, BOZP, PO, ochrany utajovaných informací a ochrany obchodního tajemství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0013 legislativa upravující činnosti a kompetence složek Integrovaného záchranného systému 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.