Typ JP ID
Specializace 102503

Detektiv pro prošetřování událostí

Detektiv pro prošetřování událostí zabezpečuje část detektivních služeb spojenou s přípravou získaných informací pro použití v právním a kriminalistickém prostředí. Za použití procesu analýzy, syntézy a dedukce tvoří možné informace o důkazech použitelných v právních (správních) řízení i za podpory kriminalistických postupů, které odpovídajícím způsobem dokumentuje.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: technické bezpečnostní služby
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Detektiv vyšetřovatel
Nadřízené povolání: Samostatný bezpečnostní pracovník
Příbuzné specializace: Samostatný bezpečnostní referent, Bezpečnostní systémový analytik, Detektiv specialista, Samostatný instruktor výcviku, Detektiv zpravodajský pracovník, Detektivní technik
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Prošetřuje události v občansko-právních, správních a obchodně-právních kauzách a provádí s tím související zajišťování stop a dalších informací, které mohou sloužit jako důkazy.
 • Prošetřuje trestné činy na žádost klientů, a to zejména když policie nekoná nebo když dochází k mylným závěrům, o kterých zadavatel ví nebo má zadavatel podezření na neobjektivní jednání orgánů činných v trestním řízení.
 • V trestních kauzách zajišťuje informace o důkazech pro potřeby fyzických, právnických osob, zejména advokátů, v souvislosti s vedením žalob či obhajobou podezřelých, obviněných, obžalovaných a odsouzených osob.
 • V rámci ochrany ekonomických zájmů podnikatelských subjektů při odhalování latentní kriminality provádí rozkrývání tzv. interních podvodů a jejich dokumentaci, aby byla použitelná v rámci dokazovacích řízení v pracovněprávních, občanskoprávních či obchodních sporech.
 • Úzce spolupracuje s kriminalistickými odborníky a soudními znalci.

CZ-ISCO

 • 34113 - Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur
 • 3411 - Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 092 Kč 53 184 Kč 96 861 Kč 30 754 Kč 39 224 Kč 56 464 Kč
Plzeňský kraj - - - 29 231 Kč 38 685 Kč 51 530 Kč
Ústecký kraj - - - 29 932 Kč 35 557 Kč 41 949 Kč
Jihomoravský kraj - - - 22 039 Kč 37 434 Kč 54 624 Kč
Zlínský kraj - - - 26 376 Kč 30 457 Kč 38 795 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 27 974 Kč 36 447 Kč 46 380 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech 33 953 Kč 38 052 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Organizování a vedení dokumentace při provádění kontrol a auditů. 9
Prošetřování a dokumentování podezřelých pojistných událostí v pojišťovnách. 8
Dokumentování a prověřování pravdivosti vykazovaných ukazatelů výrobních, skladových a obchodních procesů. 8
Odhalování a dokumentování příčin ztrát, schodků účetních a schodků ve fyzických stavech zboží u výrobních i nevýrobních organizací. 8
Prověřování a dokumentování porušení vztahů vůči zaměstnavateli v pracovně-právních vztazích. 8
Řízení práce skupiny detektivů. 8
Zpracování získané dokumentace, její vyhodnocení a předání klientovi. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Duševní zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zraková zátěž x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxT
KKOV Magisterský studijní program v oboru inženýrská informatika 3902T
KKOV Magisterský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806T

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Detektiv pro prošetřování událostí (68-007-R)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.E.2613 Prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod a skutečností svědčících o právním zájmu klienta, shromažďování informací o důkazech, prověřování spolehlivosti osob a subjektů 6 Nutné
l21.E.2615 Zajišťování listin, předmětů, svědectví aj. důkazů pro likvidaci pojistných událostí, vedení soudních sporů či trestních řízení 6 Nutné
l21.E.2618 Technicko-taktické dokumentování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod a jiných negativních jevů, prověřování spolehlivosti osob a subjektů 6 Nutné
l21.E.2611 Pátrání po osobách a věcech s využitím kriminalistických metod a techniky a věcných bezpečnostních prostředků 6 Nutné
l21.E.2620 Zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií 6 Nutné
l21.D.3020 Prověřování osobních, rodinných a majetkových poměrů osob pro potřeby soudních civilních i trestních kauz 6 Nutné
l21.D.8616 Zpracování dokumentace, technické dokumentace a fotodokumentace pro vedení soudních sporů, trestních řízení, správních kauz apod. 6 Nutné
l21.C.2021 Předávání zjištěných skutečností, poznatků a podezření nadřízeným 6 Nutné
l21.C.2613 Zajišťování spolupráce s policií a s orgány činnými v trestním řízení 6 Nutné
i42.D.1001 Orientace v právních spisech 6 Nutné
l21.B.4550 Práce s počítačem, využití informačních a komunikačních technologií (ICT) 4 Výhodné
l21.Z.1611 Organizování práce a řízení pracovní skupiny detektivů nebo vedení malé detektivní kanceláře 4 Výhodné
l21.D.8611 Vedení evidence o případech, zpracování zpráv, fotodokumentace apod. 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0061 metody, prostředky a oprávnění soukromé bezpečnostní služby, soukromého detektiva 6 Nutné
l21._.0006 metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi 7 Nutné
l21._.0003 držení, nošení a používání střelných zbraní 4 Výhodné
i41._.0011 občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník 7 Nutné
i41._.0013 trestní právo 6 Nutné
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 4 Výhodné
j31._.0001 základy psychologie 4 Výhodné
j32._.0001 základy sociologie 2 Výhodné
j32._.0011 kriminologie 5 Nutné
l21._.0099 právní základy bezpečnostní činnosti 6 Nutné
l21._.0008 základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 5
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.