Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103538

Psycholog ve zdravotnictví

Psycholog ve zdravotnictví provádí bez indikace lékaře činnosti v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, neodkladné, léčebně rehabilitační a dispenzární péče v oboru klinická psychologie pod odborným dohledem klinického psychologa.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

CZ-ISCO

  • 26342 - Psychologové ve zdravotnictví (kromě klinických psychologů)
  • 26341 - Kliničtí psychologové
  • 2634 - Psychologové

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Psychologové (CZ-ISCO 2634)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 802 Kč 43 452 Kč 65 704 Kč 36 684 Kč 44 312 Kč 59 015 Kč
Středočeský kraj - - - 36 118 Kč 44 304 Kč 54 565 Kč
Jihočeský kraj - - - 33 883 Kč 44 732 Kč 53 880 Kč
Plzeňský kraj - - - 39 209 Kč 50 438 Kč 67 914 Kč
Ústecký kraj - - - 36 243 Kč 45 361 Kč 56 005 Kč
Liberecký kraj - - - 36 823 Kč 42 715 Kč 49 858 Kč
Královéhradecký kraj - - - 37 139 Kč 45 081 Kč 58 245 Kč
Pardubický kraj - - - 36 417 Kč 43 526 Kč 59 124 Kč
Kraj Vysočina - - - 35 730 Kč 45 060 Kč 55 702 Kč
Jihomoravský kraj - - - 34 420 Kč 41 708 Kč 54 641 Kč
Olomoucký kraj - - - 33 942 Kč 42 327 Kč 58 902 Kč
Zlínský kraj - - - 34 366 Kč 41 631 Kč 55 190 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 33 944 Kč 41 088 Kč 49 574 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2634 Psychologové 37 468 Kč 43 032 Kč
26341 Kliničtí psychologové - 53 564 Kč
26342 Psychologové ve zdravotnictví (kromě klinických psychologů) - 44 819 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2634 Psychologové http://data.europa.eu/esco/isco/C2634

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.2 Psychologie / Psychology/ 7701T005
Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru psycholog ve zdravotnictví

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Poznámka ke vzdělání:

Uvedený magisterský program musí být jednooborový a musí navazovat na absolvování akreditovaného bakalářského jednooborového studijního oboru psychologie.

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13.C.0036 Provádění psychologické diagnostiky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0037 Provádění psychoterapie a socioterapie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0038 Poskytování neodkladné péče v případě akutních psychických krizí a traumat 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0039 Provádění rehabilitace, reedukace a resocializace psychických funkcí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0040 Školení zdravotnických pracovníků v oblasti psychologie zdraví a psychologie nemoci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0041 Provádění psychologické prevence a poradenství ke zdravému způsobu života 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0042 Provádění prevence psychologických problémů zdravotnických pracovníků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0043 Poradenství v péči o psychický stav tělesně i duševně nemocných pacientů včetně paliativní péče o nevyléčitelně nemocné a přípravy na lékařské zákroky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0101 Vykonávání konziliární, posudkové a dispenzární činnosti v oblasti psychologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0008 Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0007 Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0006 Vedení zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních přepisů, včetně práce s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0009 Poskytování informací v souladu s odbornou způsobilostí nelékařského zdravotnického pracovníka 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0134 klinická psychologie a související psychologické obory, zejména vývojová psychologie, psychologie osobnosti, psychopatologie a základy psychoterapie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0135 další obory související s poskytováním psychologické zdravotní péče, zejména farmakologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0002 etika zdravotnického povolání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0003 organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0004 právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0005 první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 5
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.