Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102817

Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání

Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání provádí, koordinuje a řídí činnosti směřující k zajištění fyzické a psychické bezpečnosti osob a ochrany majetku.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: výchova předškolní a mimoškolní
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Alternativní názvy: Metodik bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání, Referent bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zavádění procesů hodnocení a řízení rizika organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží – předcházení úrazům atd.
 • Monitorování a vyhodnocování události (nehody) bezpečnostní povahy a navrhování příslušných preventivních opatření a pravidelné vyhodnocování jejich účinnosti.
 • Interní sledování bezpečnosti, spoluzodpovědnost za řízení rizika v průběhu aktivit organizace.
 • Navrhování nutných kvalifikačních doškolování pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti a řízení rizika.
 • Návrh krizového scénáře organizace včetně zásad komunikace s médii.
 • Zajišťování informovanosti pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti a publikování souhrnné bezpečnostní zprávy za určité období činnosti organizace.
 • Navrhování bezpečnostních pravidel (obecná, týkající se činnosti organizace; speciální pro konkrétní aktivity a technická týkající se postupů a garancí).
 • Schvalování nových programových aktivit po stránce bezpečnosti.
 • Schvalování míst a podmínek konání činností organizace a vyhodnocování rizika podmínek činnosti organizace.
 • Sledování a aplikace legislativy vztahující se k bezpečnosti.
 • Konzultace bezpečnostních otázek ve vztahu k pojištění organizace.
 • Spolupráce se zdravotníkem organizace na zabezpečení akcí.
 • Zajištění spolupráce v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží s dalšími subjekty, např. orgány státní správy.
 • Studium poznatků v oboru a jejich aplikace do praktické činnosti lektora.
 • Poskytování informací a konzultační činnost, spolupráce se specializovanými odborníky.
 • Správa svěřených výukových a technických prostředků.
 • Rozvoj kultury otevřenosti a přiznání chyby mezi pracovníky organizace, podpora otevřeného sdílení zkušeností mezi pracovníky organizace.
 • Školení zaměstnanců, pedagogických pracovníků a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti bezpečnosti.

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost 3908R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Průkaz inspektora podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.D.1091 Hodnocení výchovně vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1086 Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1115 Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.0005 Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.0006 Analýza systému zajištění bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v organizaci včetně návrhu na úpravu současného stavu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.0003 Stanovování zásad bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí a mládeže 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.0004 Stanovování zásad technické bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.1009 Zpracování návrhu bezpečnostních standardů organizace 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52.D.1009 Stanovování a ověřování požadavků na kvalifikaci pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.Z.1085 Obsahové a organizační zajištění vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v návaznosti na konkrétní aktivity a cílové skupiny organizace 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.0002 Orientace v právním rámci oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží včetně norem požární ochrany 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.0001 Orientace v platných technických normách v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j42._.0001 didaktika a didaktická technika 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0002 hodnocení, testování a měření ve vzdělávání 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0005 sociální pedagogika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0044 management rizik 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0004 typy základních oblastí činnosti, které nabízejí organizace pracující s dětmi a mládeží 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0005 základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v jednotlivých základních oblastech činnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.