Typ JP ID
Povolání 103270

Specialista energetického dispečinku

Specialista energetického dispečinku zajišťuje přípravu a stabilitu provozu sítí v rámci elektrizační soustavy ČR včetně komunikace se zahraničními partnery.

Odborný směr: Energetika
Odborný podsměr: distribuce elektrické energie
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Energy specialist, Technik energetického dispečinku specialista, Technik přípravy specialista, Specialista pro predikce, Specialista pro ztráty
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava provozu energetických soustav a plánování jejich zatížení.
 • Tvorba a aktualizace dispečerských schémat v energetických sítích.
 • Kontrola provozu energetických soustav a rozhodování o potřebných zásazích.
 • Rozbory poruchovosti energetických soustav a distribučních sítí.
 • Sjednávání a upřesňování požadavků na provoz energetických soustav a na distribuci energií.
 • Plánování provozu rozsáhlých energetických soustav.
 • Vyřizování výměn a tranzitů elektrické energie se zahraničními partnery.
 • Koordinace a metodické řízení činností techniků energetických dispečinků.
 • Komunikace s dispečinky energetických soustav okolních států.
 • Vedení technické a provozní dokumentace související s provozem energetického dispečinku a dodávkami energií.

CZ-ISCO

 • 21516 - Inženýři elektrotechnici a energetici přístrojů, strojů a zařízení
 • 21517 - Inženýři energetici výroby energie
 • 2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 263 Kč 62 124 Kč 102 138 Kč - - -
Středočeský kraj 39 796 Kč 62 889 Kč 99 289 Kč - - -
Jihočeský kraj 41 523 Kč 65 651 Kč 111 552 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 011 Kč 52 934 Kč 78 124 Kč - - -
Karlovarský kraj 37 749 Kč 50 811 Kč 81 311 Kč - - -
Ústecký kraj 35 403 Kč 58 659 Kč 92 827 Kč - - -
Královéhradecký kraj 37 700 Kč 50 772 Kč 80 840 Kč - - -
Pardubický kraj 37 851 Kč 55 469 Kč 94 954 Kč - - -
Kraj Vysočina 48 349 Kč 75 572 Kč 126 384 Kč - - -
Jihomoravský kraj 32 047 Kč 49 491 Kč 85 722 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 097 Kč 44 431 Kč 71 993 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 35 838 Kč 48 946 Kč 75 886 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici 57 070 Kč 42 816 Kč
21516 Inženýři elektrotechnici a energetici přístrojů, strojů a zařízení 52 211 Kč 41 524 Kč
21517 Inženýři energetici výroby energie 85 837 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zajišťování (tvorba) návrhů k předcházení a řešení havarijních stavů základního zapojení soustavy a hladin napětí části přenosové soustavy České republiky. 12
Zajišťování přípravy provozu sítí elektrizační soustavy ČR včetně zahraniční spolupráce. 12
Tvorba, organizace a relizace programové přípravy provozu distribuční soustavy na všech napěťových úrovních. 11
Provádění vysoce odborných činností souvisejících se zajištěním provozu distribuční soustavy, např. práce na zařízeních komplexních řídicích systémů, ochran a automatik od zpracování dB a vizualizace dat po tvorbu archivních souborů. 11
Komunikace s dispečinky sousedních států při přípravě provozu na mezistátních vedeních elektrizační soustavy. 10
Aktualizace dispečerských schémat energetických soustav. 10

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru energetika 3907T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642T
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxT

Legislativní požadavky

 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82.B.3014 Řízení výkonu výrob energií s ohledem na požadovaný či sjednaný odběr 7 Nutné
e82.C.2211 Řízení zásahů poruchových čet při poruchách energetických zařízení, provádění opatření při mimořádných stavech 7 Nutné
e82.Z.1911 Operativní (dispečerské) řízení provozu energetických (elektřina, plyn, teplo) zařízení a sítí 7 Nutné
e82.D.3778 Kontrola dodávek energií při dodržování stanovených nebo sjednaných parametrů a rozhodování o potřebných zásazích 7 Nutné
e82.D.8093 Shromažďování a distribuce informací k řízení energetických výrob, k provozu energetických soustav nebo pro odběratele 7 Nutné
e82.D.8212 Vedení technické a provozní dokumentace související s dodávkami energií 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82._.0071 druhy energie, jejich přenos, využívání, ztráty, účinnost 7 Nutné
e82._.0078 systémy a standardy jakosti a kvality v energetice 7 Výhodné
e81._.0001 elektrotechnika 7 Nutné
e81._.0004 měření elektrických veličin 7 Nutné
e82._.0012 venkovní elektrická vedení 7 Nutné
e82._.0076 zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz 7 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 7 Nutné
e82._.0001 předpisy a technické normy v energetice 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 5
a02 Kooperace (spolupráce) 5
a08 Řešení problémů 5
a09 Plánování a organizování práce 4
a13 Objevování a orientace v informacích 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.