Typ JP ID
Povolání 30169

Zoolog specialista

Zoolog specialista řídí a metodicky usměrňuje odborné činnosti spojené s chovem cizokrajných, ohrožených nebo vzácných zvířat v zoologických zahradách a obdobných specializovaných zařízeních (zookoutky, záchranné, zájmové a komerční chovy).

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: veterinární péče
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Kurátor v zoologických zahradách a obdobných specializovaných zařízeních , Zoologist
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Rozhodování ve věcech umělých odchovů a eutanazie.
 • Plánování a realizace odborného dohledu na práce spojené s chovem a ošetřováním svěřených zvířat.
 • Metodické usměrňování a odborný dohled nad chovem zvířat.
 • Stanovování koncepčních záměrů a priorit rozvoje chovu živočišných druhů s ohledem na provozní možnosti a státní i mezinárodní legislativu ochrany ohrožených druhů.
 • Stanovování komplexních koncepcí a prognóz chovů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře v návaznosti na mezinárodní záchranné, reintrodukční, repatriační a in situ programy.
 • Publicistická a přednášková činnost, komunikace s veřejností a médii.
 • Expertizní a vědecko-badatelská činnost v oboru, zajišťování zoologického materiálu pro muzejní dokumentační a výzkumné účely, práce v mezinárodních odborných komisích.
 • Odborná spolupráce při koncepci tematických výstav, prezentace chovatelských výsledků.
 • Vedení komplexní zoologické dokumentace, národních a mezinárodních plemenných knih.
 • Realizace mimořádných opatření v případě nenadálých událostí (únik zvířete, evakuace areálu) nebo živelných pohrom (povodeň, požár, výbuch) s ohledem na bezpečnost personálu a návštěvníků.
 • Spolupráce s domácími a zahraničními zoo a podobnými institucemi.

CZ-ISCO

 • 21315 - Zoologové
 • 2131 - Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté (CZ-ISCO 2131)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 220 Kč 53 948 Kč 123 108 Kč 29 775 Kč 43 246 Kč 64 587 Kč
Středočeský kraj 27 661 Kč 41 915 Kč 68 937 Kč - - -
Jihočeský kraj 24 365 Kč 35 540 Kč 58 976 Kč 25 733 Kč 30 126 Kč 41 301 Kč
Plzeňský kraj - - - 26 983 Kč 35 259 Kč 66 611 Kč
Ústecký kraj 25 897 Kč 37 684 Kč 68 795 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 862 Kč 35 893 Kč 58 802 Kč 27 573 Kč 42 423 Kč 65 037 Kč
Kraj Vysočina 26 599 Kč 38 934 Kč 51 530 Kč 24 427 Kč 38 726 Kč 55 434 Kč
Jihomoravský kraj 26 466 Kč 38 768 Kč 71 317 Kč 26 512 Kč 38 648 Kč 59 285 Kč
Olomoucký kraj 24 004 Kč 36 412 Kč 66 822 Kč 27 204 Kč 39 503 Kč 66 751 Kč
Moravskoslezský kraj 27 531 Kč 35 307 Kč 51 553 Kč 26 509 Kč 42 152 Kč 59 725 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2131 Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté 41 937 Kč 42 926 Kč
21315 Zoologové - 35 464 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Stanovování koncepce a prognóz chovů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře z hlediska dlouhodobé udržitelnosti chovných linií potřebných pro šlechtitelskou práci v zájmových a laboratorních chovech. 11
Stanovování koncepčních záměrů rozvoje chovu živočišných druhů s ohledem na možnosti komerčního využití. 11
Metodické usměrňování a odborný dohled nad chovem cizokrajných, ohrožených nebo vzácných zvířat, vytváření optimálních podmínek pro chovaná zvířata, včetně zajištění chovů v provizoriu a při převozech (zooprodejny). 10
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Stanovování komplexních koncepcí a prognóz chovů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře. 13
Stanovování koncepčních záměrů rozvoje chovu zvěře v ZOO. 12
Metodické usměrňování a dohled nad chovem cizokrajných, ohrožených nebo vzácných zvířat. 11

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru zoologie 1502T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru zootechnika 4103T
KKOV Bakalářský studijní program v oboru zootechnika 4103R
KKOV Magisterský studijní program v oboru veterinární lékařství 4301T
KKOV Bakalářský studijní program v oboru zoologie 1502R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie 4302R

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 5
a02 Kooperace (spolupráce)  5
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 5
a08 Řešení problémů 5
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 5
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 5
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a15 Ovlivňování ostatních 5

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j18._.0040 etologie zvířat 6 Nutné
c16._.0005 epizootologie a parazitologie 7 Nutné
c11._.0046 adaptabilita jednotlivých druhů zvířat na životní prostředí a podmínky v lidské péči 6 Nutné
c16._.0001 fyziologie a anatomie různých druhů zvířat 6 Nutné
c16._.0002 postupy vyšetřování zvířat 6 Nutné
c11._.0084 krmení cizokrajných zvířat 6 Nutné
c16._.0063 choroby cizokrajných zvířat, postupy a prostředky jejich léčení 4 Nutné
j18._.0001 zoologie 7 Nutné
c16._.0006 možnosti očkování a postupy v prevenci nakažlivých chorob a jejich léčení 6 Nutné
c11._.0028 charakter a povahové vlastnosti cizokrajných zvířat 7 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j18.D.8001 Vedení evidence a podkladů pro potřeby účetní, vnitrostátní i mezinárodní evidence o chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 7 Nutné
j18.D.2311 Stanovování metod a postupů při chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 7 Nutné
j18.Z.2011 Řízení odchytů a transportů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 7 Výhodné
j18.C.2001 Vyřizování nákupu resp. jiných způsobů získávání cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře pro zoo 6 Nutné
j18.Z.1001 Řízení činnosti chovatelů a ošetřovatelů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 7 Výhodné
j18.D.2312 Určování a kontrola způsobů ustájení, kontrola dodržování kvality a kvantity krmných dávek v chovech cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 7 Nutné
j18.D.3111 Kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, preventivní epizotologická opatření v chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvířat 7 Nutné
j18.A.3001 Sestavování a kontrola jakosti krmných dávek pro cizokrajné, ohrožené a vzácné druhy zvířat 6 Nutné
j18.A.8012 Realizace plánů veterinární prevence a péče o zdravotní stav cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře, zajišťování odběru biologických vzorků dle potřeb veterinární služby 6 Nutné
j18.D.2011 Koncepce chovů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře v zoo, zájmových a komerčních chovech 7 Nutné
j18.D.2321 Návrhy a ověřování nových metod a poznatků v chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 7 Nutné
j18.A.8013 Spolupráce při realizaci veterinární prevence a péče o zdravotní stav cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 6 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.