Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30169

Zoolog specialista

Zoolog specialista řídí a metodicky usměrňuje odborné činnosti spojené s chovem cizokrajných, ohrožených nebo vzácných zvířat v zoologických zahradách a obdobných specializovaných zařízeních (zookoutky, záchranné, zájmové a komerční chovy).

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: veterinární péče
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Kurátor v zoologických zahradách a obdobných specializovaných zařízeních , Zoologist
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Rozhodování ve věcech umělých odchovů a eutanazie.
 • Plánování a realizace odborného dohledu na práce spojené s chovem a ošetřováním svěřených zvířat.
 • Metodické usměrňování a odborný dohled nad chovem zvířat.
 • Stanovování koncepčních záměrů a priorit rozvoje chovu živočišných druhů s ohledem na provozní možnosti a státní i mezinárodní legislativu ochrany ohrožených druhů.
 • Stanovování komplexních koncepcí a prognóz chovů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře v návaznosti na mezinárodní záchranné, reintrodukční, repatriační a in situ programy.
 • Publicistická a přednášková činnost, komunikace s veřejností a médii.
 • Expertizní a vědecko-badatelská činnost v oboru, zajišťování zoologického materiálu pro muzejní dokumentační a výzkumné účely, práce v mezinárodních odborných komisích.
 • Odborná spolupráce při koncepci tematických výstav, prezentace chovatelských výsledků.
 • Vedení komplexní zoologické dokumentace, národních a mezinárodních plemenných knih.
 • Realizace mimořádných opatření v případě nenadálých událostí (únik zvířete, evakuace areálu) nebo živelných pohrom (povodeň, požár, výbuch) s ohledem na bezpečnost personálu a návštěvníků.
 • Spolupráce s domácími a zahraničními zoo a podobnými institucemi.

CZ-ISCO

 • 21315 - Zoologové
 • 2131 - Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté (CZ-ISCO 2131)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 29 775 Kč 55 025 Kč 126 049 Kč 36 979 Kč 51 593 Kč 75 799 Kč
Středočeský kraj 29 800 Kč 47 209 Kč 75 532 Kč - - -
Jihočeský kraj 27 691 Kč 41 250 Kč 63 676 Kč - - -
Plzeňský kraj - - - 35 132 Kč 46 155 Kč 72 281 Kč
Ústecký kraj 33 526 Kč 49 506 Kč 103 125 Kč - - -
Královéhradecký kraj - - - 36 846 Kč 57 134 Kč 79 955 Kč
Kraj Vysočina 31 143 Kč 46 746 Kč 64 727 Kč 32 500 Kč 47 738 Kč 65 385 Kč
Jihomoravský kraj 30 261 Kč 44 946 Kč 75 758 Kč 33 767 Kč 49 063 Kč 73 415 Kč
Olomoucký kraj - - - 33 877 Kč 52 014 Kč 84 172 Kč
Zlínský kraj 33 671 Kč 44 831 Kč 61 716 Kč - - -
Moravskoslezský kraj - - - 33 667 Kč 53 489 Kč 70 164 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2131 Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté 50 351 Kč 50 671 Kč
21315 Zoologové 40 826 Kč 40 286 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2131 Biologové, botanici, zoologové a specialisté v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C2131

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru zoologie 1502T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru zootechnika 4103T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru zootechnika 4103R
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru veterinární lékařství 4301T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru zoologie 1502R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie 4302R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j18.D.8001 Vedení evidence a podkladů pro potřeby účetní, vnitrostátní i mezinárodní evidence o chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18.D.2311 Stanovování metod a postupů při chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18.Z.2011 Řízení odchytů a transportů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j18.C.2001 Vyřizování nákupu resp. jiných způsobů získávání cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře pro zoo 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18.Z.1001 Řízení činnosti chovatelů a ošetřovatelů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j18.D.2312 Určování a kontrola způsobů ustájení, kontrola dodržování kvality a kvantity krmných dávek v chovech cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18.D.3111 Kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, preventivní epizotologická opatření v chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvířat 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18.A.3001 Sestavování a kontrola jakosti krmných dávek pro cizokrajné, ohrožené a vzácné druhy zvířat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18.A.8012 Realizace plánů veterinární prevence a péče o zdravotní stav cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře, zajišťování odběru biologických vzorků dle potřeb veterinární služby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18.D.2011 Koncepce chovů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře v zoo, zájmových a komerčních chovech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18.D.2321 Návrhy a ověřování nových metod a poznatků v chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18.A.8013 Spolupráce při realizaci veterinární prevence a péče o zdravotní stav cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j18._.0040 etologie zvířat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0005 epizootologie a parazitologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0046 adaptabilita jednotlivých druhů zvířat na životní prostředí a podmínky v lidské péči 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0001 fyziologie a anatomie různých druhů zvířat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0002 postupy vyšetřování zvířat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0084 krmení cizokrajných zvířat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0063 choroby cizokrajných zvířat, postupy a prostředky jejich léčení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18._.0001 zoologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0006 možnosti očkování a postupy v prevenci nakažlivých chorob a jejich léčení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0028 charakter a povahové vlastnosti cizokrajných zvířat 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 5
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.