Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102514

Celník - referent integrovaných kontrol

Celník - referent integrovaných kontrol zajišťuje agendu kontrol podle zvláštních právních předpisů v rámci působností celních orgánů. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2019 – 2020.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Celní správa ČR
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Referent integrovaných kontrol
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 33519 - Ostatní pracovníci Celní správy ČR
  • 3351 - Pracovníci Celní správy ČR

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3351 Pracovníci celní a hraniční kontroly http://data.europa.eu/esco/isco/C3351

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11.C.2001 Komunikace při styku s klienty a zákazníky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.8231 Vystavování dokladů souvisejících s vyměřením pokut, s jejich úhradou apod. 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1011 Orientace v dokumentaci příslušného oboru služby a úřadu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.3126 Provádění daňových kontrol více druhů daní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2021 Shromažďování důkazního materiálu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.B.8751 Vedení a aktualizace příslušných databází 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.2127 Zajišťování vytýkacích řízení pro více druhů daní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3071 Provádění kontrolní činnosti a plnění dalších úkolů za účelem odhalování a zdokumentování celních a daňových deliktů či trestných činů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3073 Odhalování celních a daňových přestupků, deliktů nebo trestných činů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3117 Provádění úkonů spojených s fyzickou kontrolou zboží a osob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3118 Provádění kontroly po propuštění zboží ve smyslu příslušných ustanovení celního zákona nebo daňové kontroly 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3119 Provádění kontrol dodržování práv duševního vlastnictví dle příslušného zákona 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3127 Posuzování a sledování účinnosti přijatých opatření při provádění kontrolní činnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3128 Provádění následných kontrol a kompletních dokumentačních kontrol celních řízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3134 Kontrola dodržování celních předpisů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.6121 Provádění analýz obchodních případů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8006 Příprava podkladů pro řízení a rozhodování v útvarech s vymezenou územní působností 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8111 Zajišťování dokumentace a kompletace podkladů a dokladů zjištěných celních a daňových deliktů nebo trestných činů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8117 Vedení příslušné dokumentace v oblasti propouštění celního zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j36._.0092 světový jazyk 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i21._.0083 státní správa v příslušném oboru služby nebo úřadu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0098 Evropská unie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0099 vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0062 celní předpisy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0098 související právní předpisy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0099 postupy administrace celních dokladů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0003 držení, nošení a používání střelných zbraní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0011 celní kontrola, vybírání cla a souvisejících poplatků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0012 celní deklarantství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0072 zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.