Typ JP ID
Povolání 103323

Provozní ředitel

Provozní ředitel řídí, koordinuje a vykonává dohled nad technickými a technologickými procesy výroby, údržby, oprav a instalací techniky v daném průmyslovém odvětví.

Odborný směr: Management
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Ředitel provozu, Výkonný ředitel, Chief Operating Officer, Operations Director, Betriebsleiter, Ředitel provozního oddělení, Provozní manažer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci organizace.
 • Stanovování provozních plánů a organizační politiky v souladu se strategií organizace.
 • Hodnocení technicko-ekonomických cílů, plnění plánů a vybraných ukazatelů výroby.
 • Řízení implementace nových technologií a výrobních postupů s cílem optimalizace výrobního procesu.
 • Koordinace řešení provozních a operativních problémů.
 • Sledování a vyhodnocování efektivity provozních procesů, návrhy na zlepšení jejich koordinace v rámci organizace.
 • Tvorba organizačních, provozních a pracovních řádů a dalších norem potřebných k řízení organizace.
 • Koordinace služeb a kontrola dodržování provozních předpisů, pravidel a směrnic.
 • Plánování a koordinace údržby a pravidelných servisních prohlídek a oprav.
 • Aktivní účast při zákaznických a certifikačních auditech.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky a dalšími subjekty.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

CZ-ISCO

 • 13211 - Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě
 • 1321 - Řídící pracovníci v průmyslové výrobě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Řídící pracovníci v průmyslové výrobě (CZ-ISCO 1321)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 27 668 Kč 62 401 Kč 144 237 Kč - - -
Středočeský kraj 36 895 Kč 79 082 Kč 164 284 Kč - - -
Jihočeský kraj 36 622 Kč 71 027 Kč 148 739 Kč - - -
Plzeňský kraj 18 044 Kč 53 201 Kč 129 624 Kč - - -
Karlovarský kraj 41 027 Kč 51 060 Kč 120 424 Kč - - -
Ústecký kraj 20 225 Kč 60 874 Kč 148 932 Kč - - -
Liberecký kraj 38 839 Kč 67 571 Kč 128 181 Kč - - -
Královéhradecký kraj 22 070 Kč 53 050 Kč 121 552 Kč - - -
Pardubický kraj 19 996 Kč 48 738 Kč 106 966 Kč - - -
Kraj Vysočina 34 848 Kč 64 859 Kč 140 254 Kč - - -
Jihomoravský kraj 18 623 Kč 48 900 Kč 125 611 Kč - - -
Olomoucký kraj 26 837 Kč 53 394 Kč 105 272 Kč - - -
Zlínský kraj 20 718 Kč 44 666 Kč 88 296 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 15 600 Kč 49 932 Kč 126 779 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
1321 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě 62 577 Kč 48 799 Kč
13211 Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě 81 591 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Plánování a tvorba rozpočtu provozního útvaru. 99
Řízení a kontrola technických a technologických procesů výroby, údržby a oprav. 99
Nastavení účinných kontrolních mechanizmů a jejich pravidelná kontrola. 99
Analyzování příčin provozních problémů. 99
Příprava a implementace nových projektů. 99
Sledování ukazatelů výkonnosti provozního útvaru. 99
Vyhodnocování činnosti jednotlivých útvarů a hodnocení jejich efektivity na základě stanovených KPI. 99
Kontrola dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce. 99

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T
KKOV Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa 6202T
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxT
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 33xxT
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 32xxT
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví 31xxT
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie 29xxT
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxT
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxT
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program xxxxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51.D.2141 Zpracování provozních a finančních plánů k zajištění organizačnímu zajištění nabízených služeb 7 Nutné
i51.D.5912 Stanovení a vyčíslení potřebných zdrojů pro fungování výroby v organizaci 7 Nutné
i53.Z.1351 Řízení a koordinace provozních procesů v rámci organizace 7 Nutné
i51.D.2917 Výběr a schvalování technologických postupů s ohledem na kvalitu a cenovou efektivitu výroby 7 Nutné
i51.Z.7245 Aplikace efektivních technologických postupů ve výrobě 7 Nutné
i53.D.7246 Aplikace poznatků průmyslového inženýrství 7 Nutné
i54.D.6342 Analyzování příčin provozních problémů, návrhy na jejich odstranění 7 Nutné
i53.D.6343 Analyzování a hodnocení efektivity výroby, vyčíslení nákladů a návrh cen produktů 7 Nutné
i54.Z.2063 Aplikace požadavků norem ISO a odvětvových standardů 7 Nutné
i54.D.3025 Posuzování a schvalování norem a směrnic výroby z hlediska kvality, cenové efektivity a bezpečnosti práce 7 Nutné
i54.D.3020 Posuzování a schvalování norem a směrnic nevýrobního provozu z hlediska kvality a pružnosti poskytovaných služeb 7 Nutné
i51.D.2916 Výběr a schvalování nákupu strojů a výrobních zařízení 7 Nutné
i51.Z.1006 Organizace práce, řízení a motivace zaměstnanců 7 Nutné
i51.D.3222 Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků 7 Nutné
h25.D.3100 Posuzování a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i53._.0045 management průmyslových procesů 7 Nutné
i53._.0001 procesní řízení 7 Nutné
i51._.0029 integrované systémy řízení 7 Nutné
i53._.0002 průmyslové inženýrství 7 Nutné
i53._.0064 systémové inženýrství 7 Nutné
i54._.0023 management kvality 7 Nutné
i51._.0024 projektový management 7 Nutné
i51._.0044 management rizik 7 Nutné
i53._.0006 normy spotřeby práce 7 Nutné
i51._.0028 environmentální management 7 Nutné
i41._.0021 komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník 7 Nutné
i51._.0014 management pro top manažery 7 Nutné
i51._.0021 personální management 7 Nutné
i32._.0021 finanční plánování 7 Nutné
i51._.0005 strategické řízení organizace 7 Nutné
l24._.0012 systém řízení BOZP ve firmě 4 Nutné
i51._.0025 krizový management 7 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 5
a14 Vedení lidí (leadership) 5
a13 Objevování a orientace v informacích 5
a12 Zvládání zátěže 5
a11 Aktivní přístup 5
a09 Plánování a organizování práce 4
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 4
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a15 Ovlivňování ostatních 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.