Typ JP ID
Povolání 15040

Radiologický fyzik

Radiologický fyzik zajišťuje radiační ochranu od zdravotnických přístrojů dle zákona 263/2016 ve zdravotnických zařízeních a ve spolupráci s lékařem se podílí na léčebné a diagnostické péči.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Klinický radiologický fyzik, Medical Physicist
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a vyhláškou č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, vydanou podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

CZ-ISCO

  • 21113 - Radiologičtí fyzici
  • 2111 - Fyzici a astronomové

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Fyzici a astronomové (CZ-ISCO 2111)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 829 Kč 53 121 Kč 86 751 Kč - - -
Jihomoravský kraj 38 475 Kč 56 988 Kč 93 398 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2111 Fyzici a astronomové 54 847 Kč 53 376 Kč
21113 Radiologičtí fyzici - 64 190 Kč

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
AKVO Radiologická fyzika 3901T034

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Poznámka ke vzdělání:

Další možnou školní přípravu definuje příslušná legislativa.

Další vzdělání

Akreditované kurzy

Poznámka k akreditovaným kurzům:

Vzdělávání musí být v souladu s článkem 14 směrnice rady 2013/59/EURATOM. Vzdělání musí odpovídat EQF Level 7 pro Medical Physics Specialty, která je definována ve Směrnici Evropské komise Radiation Protection No. 174: „European Guidelines on Medical Physics Expert (RP 174).

Legislativní požadavky

  • povinné - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.
  • povinné - Odborná způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).

Další vhodné kvalifikace

  • doporučené - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • doporučené - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • povinné - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13.D.0073 Zajišťování fyzikálního měření, klinickou dozimetrii a vyhodnocování parametrů umožňujících stanovení dávky 7 Nutné
k13.D.0074 Zavádění nových radiologických zařízení a fyzikálních metod do klinické praxe 7 Nutné
k13.D.0075 Zavádění a hodnocení systému jakosti v oblasti lékařského a nelékařského ozáření 7 Nutné
k13.D.0076 Optimalizace radiační ochrany pacientů a jiných osob 7 Nutné
k13.C.0031 Školení pracovníků zdravotního zařízení v radiační ochraně a radiologické fyzice 7 Nutné
k13.D.0077 Zpracování technických specifikací pro lékařské radiologické vybavení a návrh zařízení 7 Nutné
k13.D.0078 Vypracování a hodnocení fyzikální části místních radiologických standardů 7 Nutné
k13.D.0079 Dohled nad lékařskými radiologickými zařízeními a případné provedení nápravných opatření 7 Nutné
k13.D.0080 Kontrola a kalibrace pracovních měřidel 7 Nutné
k13.D.0008 Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy 7 Nutné
k13.D.0007 Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví 7 Nutné
k13.D.0006 Vedení zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních přepisů, včetně práce s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb 7 Nutné
k13.D.0009 Poskytování informací v souladu s odbornou způsobilostí nelékařského zdravotnického pracovníka 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0101 obory tvořící matematicko-fyzikální základ pro oblast ionizujícího záření a jeho vlivu na lidský organismus 7 Nutné
k13._.0102 odborné radiologické obory 7 Nutné
k13._.0103 další obory související s výkonem radiologického fyzika 7 Nutné
k13._.0109 radiační ochrana a bezpečnost v radiologii 7 Nutné
k13._.0002 etika zdravotnického povolání 7 Nutné
k13._.0003 organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace 7 Nutné
k13._.0004 právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví 7 Nutné
k13._.0005 první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.