Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101249

Učitel odborných předmětů střední školy

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel odborných předmětů střední školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování v odborných předmětech, směřující k získávání vědomostí a dovedností žáků na střední škole, popřípadě ve třídách a na středních školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: základní, střední a vyšší vzdělávání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Pedagog, Učitel
Podřízené specializace: Učitel odborných předmětů SŠ papírenské, Učitel odborných předmětů SŠ textilní, Učitel odborných předmětů SŠ obuvnictví, Učitel odborných předmětů SŠ dřevařské, Učitel odborných předmětů SŠ hutnictví, Učitel odborných předmětů SŠ potravinářství, Učitel odborných předmětů SŠ elektrotechnika, Učitel odborných předmětů SŠ stavebnictví, Učitel odborných předmětů SŠ zemědělství a lesy, Učitel odborných předmětů SŠ strojírenství
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností žáků v odborných vyučovacích předmětech střední školy s příslušným odborným zaměřením v rámci školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílí.
  • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace nebo tvorba a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů pro střední školu.
  • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do vzdělávání v rámci školního vzdělávacího programu, popř. do individuálních vzdělávacích plánů.
  • Vzdělávání formou speciální pedagogiky, které odpovídá úrovni znevýhodnění žáka s využitím speciálních metod, postupů, forem vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek
  • Vzdělávání nadaných žáků, podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a třídním učitelem a poskytování konzultací žákům.
  • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání, plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky.
  • Příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace; vedení ročníkových a závěrečných prací žáků, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.
  • Komplexní vzdělávací a výchovná činnost, popř. specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie.