Typ JP ID
Povolání 102750

Interkulturní pracovník

Interkulturní pracovník poskytuje asistenci, včetně tlumočení, při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, podporuje soužití majority a migrantů, napomáhá integraci migrantů a migrantských komunit do majoritní společnosti.

Odborný směr: Sociální služby
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Alternativní názvy: Interkulturní asistent
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Poskytování asistence, včetně komunitního tlumočení, při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, nevládními organizacemi.
 • Poskytování asistence při řešení sociálních problémů migrantů.
 • Zprostředkování komunikace a napomáhání při překonávání jazykové a sociokulturní bariéry s cílem zajistit porozumění všech jednajících stran
 • Poskytování základního sociálního a právního poradenství v oblasti pobytu cizinců v českém a cizím jazyce.
 • Mapování potřeb a problémů migrantů a komunity v příslušné lokalitě.
 • Zprostředkování kontaktu mezi majoritou a migranty.
 • Podporování přátelského soužití majority a migrantů.
 • Pomoc při odbourávání předsudků a negativních stereotypů mezi migranty a majoritou.
 • Napomáhání prevenci a pozitivnímu řešení konfliktů mezi migranty a majoritou.
 • Vytváření integrační strategie a projektů k začlenění jednotlivce a komunity do společnosti ve spolupráci s dalšími odborníky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 2635 - Specialisté v sociální oblasti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Specialisté v sociální oblasti (CZ-ISCO 2635)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 20 538 Kč 24 068 Kč 35 674 Kč 28 715 Kč 36 408 Kč 51 508 Kč
Středočeský kraj 21 201 Kč 27 831 Kč 45 029 Kč 24 884 Kč 31 835 Kč 39 607 Kč
Jihočeský kraj - - - 26 256 Kč 33 292 Kč 45 592 Kč
Plzeňský kraj 24 702 Kč 28 972 Kč 37 526 Kč 27 865 Kč 36 267 Kč 44 793 Kč
Karlovarský kraj 21 018 Kč 25 194 Kč 35 880 Kč 26 442 Kč 34 306 Kč 40 095 Kč
Ústecký kraj 19 717 Kč 29 555 Kč 39 826 Kč 24 337 Kč 33 081 Kč 40 700 Kč
Liberecký kraj - - - 22 708 Kč 31 602 Kč 41 748 Kč
Královéhradecký kraj - - - 25 060 Kč 32 047 Kč 38 195 Kč
Pardubický kraj - - - 23 395 Kč 32 023 Kč 38 987 Kč
Kraj Vysočina - - - 25 237 Kč 32 774 Kč 39 932 Kč
Jihomoravský kraj 23 618 Kč 29 659 Kč 58 678 Kč 25 199 Kč 33 640 Kč 42 844 Kč
Olomoucký kraj - - - 26 640 Kč 34 377 Kč 44 557 Kč
Zlínský kraj 26 727 Kč 31 559 Kč 44 740 Kč 26 875 Kč 32 482 Kč 39 040 Kč
Moravskoslezský kraj 22 437 Kč 26 891 Kč 31 323 Kč 24 333 Kč 33 231 Kč 40 714 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2635 Specialisté v sociální oblasti 28 101 Kč 34 773 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Poskytování tlumočení z češtiny do jiného jazyku a naopak migrantům při jednání s veřejnými institucemi. 9
Poskytování asistence migrantům při jednání s úřady. 8
Organizace komunitních aktivit na podporu přátelského soužití mezi migranty a majoritou. 8
Organizace osvětových interkulturních workshopů. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Sociální činnost 75-41-M/01
RVP Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68-xx-M/xx
RVP Sociální činnost 75-41-L/51
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální práce a sociální pedagogika 7532M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální činnost 7541M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxM

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Gymnázium 79-41-K/41
KKOV Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxN
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální politika a sociální práce 6731N
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium 7941K

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31.D.8047 Vedení povinné dokumentace 5 Nutné
j36.C.7105 Tlumočení odpovídající gramatickým pravidlům a pravidlům výslovnosti daného jazyka 5 Nutné
i41.D.1211 Orientace v příslušné legislativě 5 Nutné
k22.C.1160 Zprostředkování účinné komunikace při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi a dalšími subjekty 5 Nutné
k22.D.1016 Orientace ve specifických potřebách cílové skupiny migranti v kontextu migrační reality ve světě a integrační politiky v ČR a EU 5 Nutné
k22.D.1013 Používání základních metod sociální práce 5 Nutné
k22.D.1032 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů klientů s migrantským původem 5 Nutné
k22.C.1130 Efektivní komunikace při jednání v interkulturním prostředí 5 Nutné
k22.C.1132 Poskytování základního poradenství v českém a cizím jazyce v oblasti pobytu cizinců 5 Nutné
k22.C.1158 Prevence a řešení konfliktů zejména mezi migranty a majoritou, podpora sousedského soužití a sociokulturní soudržnosti společnosti 5 Nutné
k22.D.1017 Orientace v základních dokumentech tematizujících lidská práva 5 Nutné
k22.D.1015 Orientace v hodnotovém kontextu interkulturní práce 5 Nutné
k22.D.1018 Ovládání principů kulturně kompetentní interkulturní práce a schopnost přijmout opatření vedoucí k rovnému přístupu k právům 5 Nutné
k22.D.1019 Reflexe lidských práv v interkulturních kontextech 5 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0015 správní právo, správní řád 5 Nutné
i41._.0051 právo pobytové a azylové 5 Nutné
j36._.0099 nespecifikovaný cizí jazyk 7 Nutné
j33._.0012 občan a společnost 5 Nutné
j33._.0013 lidská práva 5 Nutné
k22._.0002 metody sociální práce 5 Nutné
i41._.0026 sociální právo 5 Nutné
k22._.0008 problematika migrace, integrace 5 Nutné
k22._.0007 interkulturní výchova 5 Nutné
k22._.0005 interkulturní komunikace 5 Nutné
k22._.0006 interkulturní mediace 5 Nutné
k22._.0010 postupy vyhledávání klientů s migrantským původem v nepříznivé sociální situaci, analýz jejich potřeb a způsobů jednání v příslušných komunitách 5 Nutné
k22._.0009 poradenství, možnosti a postupy pomoci pro klienty s migrantským původem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci 5 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a10 Celoživotní učení 2
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.