Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30530

Inspektor řízení letového provozu

Inspektor řízení letového provozu vykonává státní správu a dozor v oblasti způsobilosti řídících letového provozu a způsobilosti personálu.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: státní správa
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na certifikaci technických zařízení pro stanoviště řízení letového provozu.
 • Spolupráce s dalšími orgány při šetření incidentů a nehod.
 • Spolupráce na tvorbě leteckých předpisů.
 • Státní dozor nad poskytovateli letových provozních služeb a provozem organizací pro výcvik řídících letového provozu.
 • Odborná posouzení pověření držitelů průkazu řídících letového provozu výkonem činnosti examinátora.
 • Státní dozor nad výkonem činností examinátorů a nad zkouškami a přezkušováním pro získání průkazu způsobilosti nebo jeho prodloužení či obnovu pověření examinátora.

CZ-ISCO

 • 21414 - Specialisté v oblasti dopravy
 • 2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 2141)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 976 Kč 50 671 Kč 94 537 Kč 38 574 Kč 51 976 Kč 71 530 Kč
Středočeský kraj 32 985 Kč 50 794 Kč 88 641 Kč 29 269 Kč 38 079 Kč 49 540 Kč
Jihočeský kraj 32 839 Kč 45 799 Kč 70 024 Kč - - -
Plzeňský kraj 32 721 Kč 43 859 Kč 65 596 Kč 29 321 Kč 36 550 Kč 44 422 Kč
Karlovarský kraj 38 782 Kč 52 429 Kč 81 375 Kč - - -
Ústecký kraj 32 922 Kč 46 263 Kč 78 157 Kč 35 240 Kč 42 414 Kč 52 617 Kč
Liberecký kraj 27 320 Kč 45 275 Kč 74 915 Kč 30 358 Kč 38 839 Kč 52 429 Kč
Královéhradecký kraj 35 820 Kč 45 809 Kč 73 594 Kč - - -
Pardubický kraj 32 859 Kč 42 808 Kč 64 059 Kč - - -
Kraj Vysočina 34 182 Kč 47 123 Kč 88 506 Kč - - -
Jihomoravský kraj 31 338 Kč 44 184 Kč 75 933 Kč 32 751 Kč 40 466 Kč 58 021 Kč
Olomoucký kraj 32 694 Kč 44 895 Kč 67 070 Kč 32 560 Kč 43 558 Kč 58 325 Kč
Zlínský kraj 31 014 Kč 45 173 Kč 67 481 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 33 648 Kč 45 378 Kč 80 835 Kč 33 943 Kč 42 737 Kč 58 355 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 47 229 Kč 45 152 Kč
21414 Specialisté v oblasti dopravy 45 418 Kč 39 836 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru dopravní a spojová infrastruktura 3706T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje 37xxT

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti pozemního leteckého personálu v civilním letectví - odborná způsobilost podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31.C.2041 Zastupování organizace při jednání se zahraniční účastí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.8031 Sledování změn legislativy, aktualizace a evidence právních předpisů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.Z.2931 Stanovování průběhu a vazeb dílčích dopravních a přepravních činností 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.1011 Znalosti problematiky výkonu státní správy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.1511 Používání aplikačního programového vybavení využitelného v dané profesní oblasti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.Z.2112 Koordinace letového provozu civilní letecké dopravy se všemi uživateli vzdušného prostoru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.1113 Orientace v předpisech pro řízení letového provozu a zajišťování bezpečnosti a plynulosti civilní letecké dopravy ve vzdušném prostoru ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.2002 Spolupráce při tvorbě koncepcí a metodik 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.1001 Řízení odborných pracovníků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j33.Z.2112 Koordinace spolupráce s ostatními útvary a organizačními složkami státu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.9154 Vypracování odborných informačních výstupů, popř. jiných dokladů či dokumentů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.1112 Orientace v předpisech a podkladech pro komplexní řízení letového provozu ve vzdušném prostoru státu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36.D.9991 Překlady jednoduchých textů do cizích jazyků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.1211 Orientace v předpisech a pokynech pro zajišťování bezpečnosti cestujících, letadla a posádky a poskytování náležitého servisu během letu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0015 správní právo, správní řád 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0079 technologie oprav letadlové techniky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0018 letadlová technika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0011 práce s textovým editorem, zvládání administrativy pomocí počítače 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0012 práce s tabulkovým procesorem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0041 využívání elektronické pošty 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0042 práce s internetem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0061 právo Evropské unie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0000 geografie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0031 meteorologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0033 logistika v dopravě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21._.0051 státní správa a samospráva na centrální úrovni 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j37._.0011 tvůrčí psaní 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j33._.0022 mezinárodní vztahy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j33._.0023 evropská integrace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 5
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.