Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5704

Finanční auditor

Finanční auditor provádí nezávislé ověření, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a pravdivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy.

Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika
Odborný podsměr: ekonomika
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Audit manager, Pracovník vnitřního auditu, Revizor účtů, Účetní revizor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Plánování auditu.
 • Ověřování účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek.
 • Kontrola dodržování všeobecně závazných norem a právních předpisů.
 • Zpracovávání a projednávání auditorských zpráv.
 • Provádění prověrek účetních a hospodářských výkazů.
 • Kontrola dodržování vnitropodnikových norem a předpisů.
 • Expertní poradenství.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vydávání auditorských zpráv.
 • Provádění finančního due diligence (ocenění podniku).

CZ-ISCO

 • 24112 - Účetní auditoři
 • 2411 - Specialisté v oblasti účetnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti účetnictví (CZ-ISCO 2411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 899 Kč 60 308 Kč 120 312 Kč 38 304 Kč 49 790 Kč 68 506 Kč
Středočeský kraj 26 568 Kč 50 539 Kč 93 612 Kč 32 400 Kč 39 705 Kč 54 053 Kč
Jihočeský kraj 30 379 Kč 49 652 Kč 76 561 Kč 31 159 Kč 38 942 Kč 51 968 Kč
Plzeňský kraj 24 864 Kč 41 156 Kč 68 727 Kč 33 532 Kč 43 652 Kč 53 887 Kč
Karlovarský kraj 27 703 Kč 43 022 Kč 70 017 Kč 30 520 Kč 39 436 Kč 47 421 Kč
Ústecký kraj - - - 30 659 Kč 40 419 Kč 52 128 Kč
Liberecký kraj - - - 32 482 Kč 39 041 Kč 49 106 Kč
Královéhradecký kraj 32 359 Kč 41 519 Kč 71 682 Kč 31 825 Kč 38 705 Kč 49 295 Kč
Pardubický kraj 29 967 Kč 43 139 Kč 66 267 Kč 29 667 Kč 38 003 Kč 49 777 Kč
Kraj Vysočina - - - 28 946 Kč 37 105 Kč 50 013 Kč
Jihomoravský kraj 27 861 Kč 43 254 Kč 73 382 Kč 30 131 Kč 39 842 Kč 53 093 Kč
Olomoucký kraj 31 813 Kč 43 097 Kč 72 697 Kč 31 420 Kč 41 379 Kč 55 882 Kč
Zlínský kraj 31 188 Kč 49 174 Kč 71 765 Kč 31 271 Kč 37 663 Kč 49 102 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 31 419 Kč 40 257 Kč 54 734 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2411 Specialisté v oblasti účetnictví 50 789 Kč 42 040 Kč
24112 Účetní auditoři 58 315 Kč 44 666 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2411 Specialisté v oblasti účetnictví http://data.europa.eu/esco/isco/C2411

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie 6201T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa 6202T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice 6207T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32.D.3931 Kontrola správnosti účetních uzávěrek na základě průběžně prováděných kontrol, kontrola správnosti výročních zpráv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.3932 Posouzení událostí po účetní závěrce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.5932 Rozbor účetní závěrky a finanční situace podniku včetně interpretace ukazatelů ekonomické výkonnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.3934 Provádění kontroly účetního systému tj. především kontrola dodržování nařízení a norem platných uvnitř účetní jednotky, dodržování platné legislativy, kontrola vedení účetnictví s důrazem na jeho úplnost, průkaznost a správnost 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.3935 Posuzování závažnosti zjištěných nedostatků a navrhování opatření k jejich odstranění 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.8091 Zpracovávání výsledků jednotlivých šetření a kontrol včetně sestavování přehledů o zjištěných výsledcích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.9011 Zpracování závěrečných auditorských zpráv a auditorských výroků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.5933 Vyhodnocování a rozbor efektivnosti a návratnosti všech druhů investic, vyhodnocování vývoje v oblasti nákladovosti, rentability, produktivity a finančních ukazatelů podle standardních účetních výkazů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.2013 Stanovování konsolidačních pravidel, vymezení konsolidačního celku a stanovování metod a postupů konsolidace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.5051 Oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv, majetkových práv souvisejících s právem autorským a práv pořizovatele databáze, v rámci provádění znaleckých prací v oboru ekonomiky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.C.1021 Zajišťování poradenské činnosti pro smluvní partnery, a to především v oblasti metodiky účtování a platné účetní legislativy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i33._.0014 finanční účetnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0003 principy hospodaření podnikatelského subjektu, hospodářský výsledek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0002 účetní doklady a jejich evidence 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0003 mzdové doklady, jejich zpracování a evidence 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0055 kapitálové účty, účtování na kapitálových účtech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0071 provádění auditu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0002 základní ekonomické ukazatele 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0022 financování rozpočtových a příspěvkových organizací 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i32._.0023 financování nadací a veřejně prospěšných organizací 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i33._.0012 vnitropodnikové účetnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0021 odvody zdravotního a sociálního pojištění 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0056 metody konsolidace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0057 mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0001 majetek podnikatelského subjektu (investice, zásoby, ceniny, pohledávky), jeho inventarizace, odpisování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.