Typ JP ID
Povolání 102451

Asistent památkáře

Asistent památkáře zabezpečuje péči o památky. Zjišťuje, shromažďuje a třídí poznatky o konkrétních historických stavbách, objektech v chráněných územích, movitých památkách a mobiliárních souborech. Provádí dílčí dokumentaci památek potřebnou jako podklad k analýze, ochraně, konzervaci, rekonstrukci, restaurování, evidenci, dokumentaci a prezentaci památkového fondu.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: péče o památky, muzejnictví
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vyhodnocení výsledků průzkumných prací.
 • Ochrana památkového fondu a příprava podkladů pro regeneraci historických sídel.
 • Prezentace památkového fondu a výsledků památkové péče.
 • Uplatňování požadavků památkové péče ve stavebním a územním řízení.
 • Poradenská činnost ve vztahu k vlastníkům památek a staveb v chráněných územích.
 • Shromažďování podkladů pro evidenci a dokumentaci památkového fondu.
 • Kontrola průběhu obnovy památkově chráněných objektů a objektů v chráněných územích.
 • Kontrola přípravy návrhů a čerpání dotací z dotačních titulů MK ČR, krajských úřadů a obcí.
 • Vyhledání a sumarizace písemných či ikonografických a dalších podkladů k historii a stavu kulturních památek a dalších památkově hodnotných objektů a území.

CZ-ISCO

 • 26330 - Filozofové, historici a politologové
 • 2633 - Filozofové, historici a politologové

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Filozofové, historici a politologové (CZ-ISCO 2633)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 30 214 Kč 40 506 Kč 61 021 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2633 Filozofové, historici a politologové 41 474 Kč 36 526 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Konzervátorství a restaurátorství 82-42-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru architektura a urbanismus 3501R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru zahradní a krajinářská architektura 4109R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru historické vědy 7105R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru obecná teorie a dějiny umění a kultury 8109R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru stavební inženýrství 3607R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru stavebnictví 3647R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.D.1113 Čtení a používání technických podkladů 6 Nutné
m13.D.6120 Analýza prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů 6 Nutné
e71.D.1092 Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek 6 Nutné
j34.Z.2012 Koordinace průzkumů památek 6 Nutné
j34.D.6011 Zpracování expertiz v oblasti památek 5 Nutné
j34.D.8012 Evidence a dokumentace památkového fondu 6 Nutné
j34.D.3011 Řešení problémů souvisejících s péčí o památkové objekty 6 Nutné
j34.C.2011 Vyřizování problémů souvisejících s péčí o památkové objekty s památkáři a orgány státní správy 5 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g14._.0011 krajinná architektura a plánování 6 Nutné
g14._.0012 zahradně architektonická tvorba 6 Nutné
c13._.0022 dendrologie 6 Nutné
g14._.0001 stavební architektura 6 Nutné
j34._.0004 péče o památkové objekty 6 Nutné
j34._.0001 historie 6 Nutné
j34._.0002 archeologie 6 Nutné
m11._.0011 dějiny umění 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf