Typ JP ID
Povolání 103046

Operátor pásové dopravy

Operátor pásové dopravy řídí a ovládá jednotlivé technologické celky pásové dopravy.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: povrchové dobývání a úprava surovin
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Operátor pasové dopravy
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spuštění nebo zastavení pásové dopravy podle pokynů směnového technika.
 • Zajištění jednotlivých sekcí pásové dopravy proti nepovolenému spuštění nebo nenadálému rozjetí.
 • Koordinace prací při opravách zařízení se souvisejícími činnostmi (doprava, lomová mechanizace).
 • Vkládání dat o průběhu těžby, poruchách a opravách do informačních systémů.
 • Vedení provozních záznamů.
 • Realizace dílčích opatření při organizaci záchranných prací dle pokynů vedoucího likvidace havárie.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení a organizace provozu pásové dopravy při těžbě nerostných surovin dle pokynů směnového technika. 6
Řízení technologických linek úpraven nerostných surovin. 6
Řízení pásových dopravníků drtíren nerostných surovin. 6
Provádění a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxL

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP
RVP Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou xx-xx-L/xx
RVP

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11.Z.1941 Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií 4 Nutné
d11.Z.1231 Řízení dálkové pásové dopravy 4 Nutné
d11.D.8998 Vedení provozních záznamů 4 Nutné
j22.D.8231 Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11._.0002 technologie povrchového dobývání 4 Výhodné
d11._.0023 technologie práce horníka pro řízení pásové dopravy 4 Výhodné
l24._.0001 bezpečnost práce 4 Výhodné
l22._.0078 požární prevence 4 Výhodné
k11._.0007 první pomoc 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a04 Flexibilita 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a12 Zvládání zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.