Typ JP ID
Specializace 102287

Knihovník akvizitér

Knihovník akvizitér zajišťuje všechny procesy akvizice dokumentů v souladu s definovaným plánem doplňování fondu, a to pro všechny způsoby získávání dokumentů. Zabezpečuje a provádí základní vstupní zpracování dokumentů, sleduje statistické ukazatele spojené s touto činností.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: knihovnictví, archivnictví
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Akviziční pracovník, Akvizitátor, Acquisition Librarian
Nadřízené povolání: Knihovník
Příbuzné specializace: Knihovník v knihovně pro děti, Knihovník v přímých službách, Referenční knihovník, Knihovník pracovník správy fondů, Knihovník katalogizátor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Základní analýza, obsahové a druhové profilování fondu, tvorba krátkodobých plánů doplňování.
 • Zajišťování dokumentů především domácí provenience, sledování nabídek, edičních plánů.
 • Výběr dokumentů, příprava pro nákupní komisi, kontrola duplicity.
 • Vytvoření objednávek především českých dokumentů včetně návazné agendy, urgencí a vyřizování reklamací.
 • Vstupní zpracování, kontrola dokumentů, zpracování minimálního záznamu, vytvoření záznamu o knihovních jednotkách, adjustace, elektronické zabezpečení.
 • Vedení základní majetkové evidence, přírůstkových seznamů a seznamu úbytků.
 • Vedení kartotéky deziderát.
 • Zajištění podkladů finančních transakcí, kontrola faktur, objednávek.
 • Vedení agendy výměny publikací.
 • Vedení agendy darů, návazné agendy, kontrola duplicity, korespondence s dárci.
 • Vedení základní agendy povinného výtisku.
 • Vedení agendy nepovinných regionálních výtisků.
 • Sledování a tvorba základních statistických ukazatelů.
 • Manipulační manuální práce s dokumenty.
 • Komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovně

CZ-ISCO

 • 44110 - Knihovníci
 • 4411 - Knihovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Knihovníci (CZ-ISCO 4411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 795 Kč 27 622 Kč 37 960 Kč 23 784 Kč 30 580 Kč 42 940 Kč
Středočeský kraj - - - 21 720 Kč 27 029 Kč 32 802 Kč
Jihočeský kraj - - - 21 397 Kč 26 514 Kč 33 266 Kč
Plzeňský kraj - - - 21 612 Kč 26 322 Kč 33 036 Kč
Karlovarský kraj - - - 19 772 Kč 25 753 Kč 31 801 Kč
Ústecký kraj - - - 20 811 Kč 26 361 Kč 34 329 Kč
Liberecký kraj - - - 21 274 Kč 25 814 Kč 33 221 Kč
Královéhradecký kraj - - - 20 977 Kč 26 913 Kč 33 161 Kč
Pardubický kraj - - - 20 861 Kč 25 900 Kč 31 488 Kč
Kraj Vysočina - - - 21 078 Kč 25 298 Kč 31 998 Kč
Jihomoravský kraj 23 276 Kč 29 357 Kč 38 023 Kč 19 855 Kč 26 900 Kč 35 789 Kč
Olomoucký kraj - - - 18 559 Kč 25 222 Kč 31 332 Kč
Zlínský kraj - - - 20 372 Kč 25 418 Kč 32 337 Kč
Moravskoslezský kraj 20 315 Kč 21 948 Kč 27 075 Kč 21 316 Kč 26 897 Kč 33 755 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4411 Knihovníci 26 015 Kč 28 091 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem a regionální působností. 8
Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s lokální působností. 8
Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s lokální působností. 8
Základní informační služby v knihovnách s lokální působností. 7
Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem a lokální působností. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační služby 72-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru informační služby, knihovnictví 7241M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium 7941K
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru publicistika 7242M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru knihkupectví 6643M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Knihovník akvizitér (72-002-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22._.0009 akvizice dokumentů 4 Nutné
m22._.0001 knihovnické a informační služby 4 Nutné
m22._.0002 státní informační a kulturní politika, informační procesy, instituce v informační oblasti 4 Nutné
m22._.0003 normy, standardy a metody zpracování knihovních fondů (AACR, MARC /UNIMARC, Konspektus ad.) 4 Nutné
m22._.0004 automatizované knihovní systémy české i zahraniční 4 Nutné
m22._.0006 informační potřeby a bariéry 4 Nutné
m22._.0012 profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických a archívních fondů 4 Nutné
m22._.0008 organizace a ochrana knihovního fondu 4 Nutné
m22._.0014 elektronické informační zdroje a nástroje 4 Nutné
m22._.0021 metody zpracovávání rešerší 4 Nutné
m22._.0031 pravidla ochrany osobních údajů, autorské právo v ČR a zahraničí 4 Nutné
m22._.0032 vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihy a knihovnictví 4 Výhodné
j22._.0016 počítačové zpracování textů a tabulek 4 Nutné
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 Nutné
m22._.0007 formy a metody individuální a kolektivní práce s uživatelem knihovnických a informačních služeb 3 Výhodné
m22._.0005 principy digitalizace dokumentů a knihovních fondů 3 Výhodné
h11._.0006 marketing a marketingová komunikace 4 Výhodné
j34._.0012 literatura 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22.D.1011 Orientace v nakladatelské politice v ČR a zahraničí 4 Nutné
m22.D.1012 Orientace v aktuálně vydávaných titulech 4 Nutné
m22.D.1013 Orientace v základních elektronických informačních zdrojích 4 Nutné
m22.D.6001 Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností 4 Nutné
m22.D.6009 Formální a obsahová analýza textu 4 Nutné
m22.D.8005 Vyhledávání bibliografických a faktografických informací, jejich ověřování a správa bází dat 4 Nutné
m22.D.8011 Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností 4 Nutné
m22.D.8018 Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech 4 Nutné
m22.D.9001 Zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů 4 Nutné
m22.C.1001 Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách 4 Nutné