Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 15170

Zdravotnický záchranář

Zdravotnický záchranář vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné, anesteziologicko-resuscitační, intenzivní péče a akutním příjmu, dále se podílí na neodkladné léčebné a diagnostické péči.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Paramedic, Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

CZ-ISCO

  • 32580 - Zdravotničtí záchranáři
  • 3258 - Zdravotničtí záchranáři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zdravotničtí záchranáři (CZ-ISCO 3258)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 56 312 Kč 72 654 Kč 90 328 Kč
Středočeský kraj 34 649 Kč 51 223 Kč 66 156 Kč - - -
Jihočeský kraj 45 663 Kč 53 053 Kč 64 979 Kč - - -
Kraj Vysočina - - - 45 794 Kč 52 465 Kč 62 854 Kč
Jihomoravský kraj - - - 51 101 Kč 60 063 Kč 70 090 Kč
Olomoucký kraj - - - 49 597 Kč 56 834 Kč 64 759 Kč
Zlínský kraj 42 562 Kč 49 337 Kč 76 357 Kč - - -
Moravskoslezský kraj - - - 52 793 Kč 63 631 Kč 75 003 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3258 Zdravotničtí záchranáři 51 995 Kč 63 000 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3258 Zdravotničtí záchranáři http://data.europa.eu/esco/isco/C3258

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Diplomovaný zdravotnický záchranář 53-41-N/2x
KKOVTypeEnum.2 Zdravotnický záchranář 5345R021

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Poznámka ke vzdělání:

Další možnosti školní přípravy definuje příslušná legislativa.

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13.D.0019 Poskytování specifické ošetřovatelské péče v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0018 Poskytování specifické ošetřovatelské péče v rámci anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.B.0002 Obsluhování a udržování zdravotnických vozidel 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.B.0003 Řízení a navigace zdravotnických vozidel v běžných i obtížných podmínkách s využitím výstražných zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.E.0002 Zajišťování a provádění bezpečného vyproštění, polohování a transport pacientů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.E.0003 Řešení následků hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0001 Manipulace s léčivými prostředky a jejich podávání pacientům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0002 Manipulace se zdravotnickými prostředky podle doporučení výrobců, jejich kontrola a správné ukládání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23.D.0001 Zpracovávání tísňové výzvy a zabezpečování jejich řešení s využitím telekomunikační a sdělovací techniky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0008 Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0007 Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0006 Vedení zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních přepisů, včetně práce s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0009 Poskytování informací v souladu s odbornou způsobilostí nelékařského zdravotnického pracovníka 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0001 Komunikace s pacienty v obtížných a krizových situacích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0005 Komunikace s problémovými a agresivními pacienty 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0018 anatomie, fyziologie a patologie pro zdravotnická nelékařská povolání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0020 biochemie a biofyzika, mikrobiologie a epidemiologie pro zdravotnická nelékařská povolání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0022 ošetřovatelské postupy v neodkladné péči 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0029 urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0019 zdravotnické prostředky a jejich používání v péči o člověka 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17._.0005 farmakologie pro zdravotnická nelékařská povolání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0030 psychologie při řešení náročných životních situací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0002 etika zdravotnického povolání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0003 organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0004 právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0005 první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0065 ošetřovatelství v klinických a dalších specifických oborech potřebných pro poskytování neodkladné zdravotní péče 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.