Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 15050

Všeobecná sestra

Všeobecná sestra poskytuje ošetřovatelskou péči, jejímž cílem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin. Dále se ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní a neodkladné nebo dispenzární péči. Uplatnění všeobecné sestry je v mnoha specializovaných oborech nemocniční i primární péče, dále v domácí a hospicové péči.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Zdravotní sestra, Sestra specialistka, Sestra pro intenzivní péči, Sestra pro perioperační péči, Sestra instrumentářka, Komunitní sestra, Sestra pro péči v interních oborech, Sestra pro péči v chirurgických oborech, Sestra pro péči v psychiatrii, Sestra pro klinickou perfuzologii, Všeobecný ošetřovatel, Zdravotní bratr, Staniční sestra, Vrchní sestra, Směnová sestra, Sestra odpovědná za kvalitu poskytované ošetřovatelské péče, Nurse, Krankenschwester
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

CZ-ISCO

  • 32211 - Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester)
  • 32213 - Dětské sestry bez specializace
  • 3221 - Všeobecné sestry bez specializace

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Všeobecné sestry bez specializace (CZ-ISCO 3221)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 307 Kč 28 512 Kč 48 276 Kč 41 950 Kč 58 941 Kč 74 337 Kč
Středočeský kraj 21 787 Kč 34 137 Kč 57 133 Kč 40 305 Kč 50 438 Kč 61 007 Kč
Jihočeský kraj 19 385 Kč 38 953 Kč 57 501 Kč 41 980 Kč 49 521 Kč 56 341 Kč
Plzeňský kraj 17 999 Kč 34 440 Kč 56 552 Kč 44 885 Kč 63 282 Kč 77 398 Kč
Karlovarský kraj 20 099 Kč 26 702 Kč 48 322 Kč 41 160 Kč 47 098 Kč 53 739 Kč
Ústecký kraj 20 033 Kč 31 288 Kč 58 647 Kč 39 518 Kč 49 864 Kč 58 280 Kč
Liberecký kraj 21 802 Kč 28 514 Kč 54 016 Kč 33 206 Kč 43 338 Kč 53 216 Kč
Královéhradecký kraj 16 850 Kč 33 454 Kč 53 846 Kč 41 437 Kč 51 947 Kč 64 483 Kč
Pardubický kraj 19 486 Kč 37 407 Kč 52 082 Kč 40 837 Kč 49 124 Kč 60 418 Kč
Kraj Vysočina - - - 38 762 Kč 48 316 Kč 57 934 Kč
Jihomoravský kraj 18 333 Kč 23 621 Kč 40 849 Kč 41 096 Kč 53 102 Kč 69 163 Kč
Olomoucký kraj 19 790 Kč 22 251 Kč 50 302 Kč 43 232 Kč 53 012 Kč 63 797 Kč
Zlínský kraj 21 230 Kč 33 262 Kč 49 069 Kč 39 511 Kč 47 555 Kč 55 784 Kč
Moravskoslezský kraj 17 881 Kč 26 842 Kč 47 698 Kč 39 378 Kč 51 765 Kč 67 022 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3221 Všeobecné sestry bez specializace 29 372 Kč 52 721 Kč
32211 Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) 28 755 Kč 52 723 Kč
32213 Dětské sestry bez specializace 51 470 Kč 52 569 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3221 Odborní pracovníci v oblasti ošetřovatelství http://data.europa.eu/esco/isco/C3221

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1x
KKOVTypeEnum.2 Všeobecná sestra 5341R009
KKOVTypeEnum.3 Diplomovaná všeobecná sestra 5341N001
KKOVTypeEnum.3 Diplomovaná všeobecná sestra 5341N11

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Poznámka ke vzdělání:

Další možnou školní přípravu definuje příslušná legislativa.

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13.D.0017 Poskytování a zajišťování základní a specializované ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0006 Připravování pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0016 Provádění diagnostických a léčebných výkonů nebo asistence u nich 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0015 Provádění ošetřovatelské péče při a po výkonech souvisejících s poskytováním zdravotní péče 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0014 Vykonávání činností při preventivní a dispenzární péči 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0004 Motivování pacientů a jiných osob ke zdravému životnímu stylu nebo péči o sebe sama 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0003 Edukace pacientů a jiných osob v ošetřovatelských postupech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0013 Provádění či zajišťování činností spojených s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0001 Manipulace s léčivými prostředky a jejich podávání pacientům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0002 Manipulace se zdravotnickými prostředky podle doporučení výrobců, jejich kontrola a správné ukládání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0008 Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0007 Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0006 Vedení zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních přepisů, včetně práce s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0009 Poskytování informací v souladu s odbornou způsobilostí nelékařského zdravotnického pracovníka 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0001 Komunikace s pacienty v obtížných a krizových situacích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0005 Komunikace s problémovými a agresivními pacienty 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0035 ošetřovatelská péče o jedince všech věkových skupin 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0018 anatomie, fyziologie a patologie pro zdravotnická nelékařská povolání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0020 biochemie a biofyzika, mikrobiologie a epidemiologie pro zdravotnická nelékařská povolání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0036 psychologie v ošetřovatelské péči 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0037 ošetřovatelství v klinických oborech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17._.0005 farmakologie pro zdravotnická nelékařská povolání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0019 zdravotnické prostředky a jejich používání v péči o člověka 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0002 etika zdravotnického povolání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0003 organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0004 právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0005 první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.