Typ JP ID
Specializace 30748

Těžební inženýr pro těžbu ropy a zemního plynu

Těžební inženýr pro těžbu ropy a zemního plynu zpracovává technologické postupy a projekty pro těžbu, úpravu a přepravu ropy a zemního plynu.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: dobývání ropy, zemního plynu
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Nadřízené povolání: Báňský inženýr pro těžbu a skladování ropy a plynu
Příbuzné specializace: Vedoucí střediska karotáže a perforace, Vedoucí podzemního zásobníku plynu, Vedoucí úseku karotáže a výzkumu sond,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Navrhování zařízení pro těžbu, úpravu a expedici ropy a zemního plynu.
 • Optimalizace procesu těžby, úpravy a expedice ropy navrhováním nových postupů a technologických a strojních zařízení.
 • Zpracovávání technologických postupů a projektů pro složitější operace technologických zařízení pro sběr, úpravu, skladování a přepravu ropy a zemního plynu.
 • Zodpovědnost za plnění požadavků báňské legislativy.
 • Kontrola těžebních středisek a sond.
 • Koordinace instalace těžební technologie pro těžbu plynových sond.
 • Kontrola výstavby těžební technologie.
 • Zodpovědnost za plnění plánu těžby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21463 - Důlní a hutní inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech
 • 2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech (CZ-ISCO 2146)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 29 984 Kč 40 554 Kč 61 816 Kč - - -
Ústecký kraj 38 296 Kč 50 859 Kč 67 733 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 37 687 Kč 46 353 Kč 66 745 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2146 Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 48 326 Kč -
21463 Důlní a hutní inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech 48 704 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Koordinace a zpracování technologických postupů a projektů pro těžbu, úpravu a přepravu ropy a zemního plynu, zajišťování těžby ložiska včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace. 10

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 21xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru strojírenská technologie 2303T
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory 14xxT

Legislativní požadavky

 • povinné - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
 • povinné - Těžba a úprava ropy a zemního plynu - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11.Z.1047 Řízení technologického procesu těžby ropy a plynu na těžebním úseku 7 Nutné
d11.D.3047 Posuzování hodnot parametrů procesu těžby ropy a plynu 7 Nutné
d11.D.4047 Měření a regulace množství a tlaků těžby ropy a plynu a měnění režimu těžebních sond 7 Nutné
j15.D.8213 Zpracovávání podkladů pro projekty hlavních čerpacích kapacit 7 Nutné
j21.D.8231 Vedení operativně-technické dokumentace 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 6 Nutné
f21._.0001 základy ekologie 4 Nutné
j15._.0002 geologie 7 Nutné
d12._.0003 technologie těžby ropy a zemního plynu 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Tinnitus.
 • Chronické záněty středouší.
 • Poruchy sluchu.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění ledvin.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění oběhové soustavy.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Chladová alergie.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.