Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30835

Rostlinolékařský technik

Rostlinolékařský technik zajišťuje oblast ochrany rostlin, skladování rostlinné produkce a provádění odborných služeb a pokusnictví na úseku ochrany rostlin s cílem zabezpečit ochranu spotřebitele a snižovat rizika spojená s aplikací a manipulací s přípravky na ochranu rostlin.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Zemědělský technik
Příbuzné specializace: Zemědělec farmář, Inseminační technik, Hodnotitel koní, Zootechnik, Agronom, Zemědělský mechanizátor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování komplexních plánů ochrany pro jednotlivé plodiny se zřetelem na uplatňování principů integrované ochrany.
 • Sledování výskytu škodlivých organismů a hlášení výskytu neobvyklých škodlivých organismů.
 • Zajišťování vhodných přípravků na ochranu rostlin dle aktuální potřeby.
 • Řízení provádění ochranných zásahů v souladu se správnou praxí v ochraně rostlin a dodržování platných právních předpisů pro bezpečné zacházení s přípravky.
 • Podíl na zavádění preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organizmů.
 • Dohled na správné zacházení s prostředky na ochranu rostlin při respektování ochrany zdraví lidí, zvířat a životního prostředí.
 • Dohled nad správným seřízením a následnou očistou aplikační techniky v ochraně rostlin.
 • Kontrola dodržování opatření k ochraně včel, zvěře a dalších necílených organismů a vodních zdrojů.
 • Pravidelné školení pracovníků zacházejících s přípravky na ochranu rostlin z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti práce.
 • Pravidelná kontrola zdravotního stavu pěstovaných rostlin a dle potřeby monitoring škodlivých organismů i mimo plochy pěstovaných plodin (rezervoáry škodlivých organismů).
 • Kontrola skladů a uskladněné rostlinné produkce, odpovědnost za správné skladování a bezpečnou přepravu přípravků při jejich přemísťování.
 • Běžná diagnostika škodlivých organismů, odběr vzorků pro laboratorní vyšetření a zabezpečení plnění "Mimořádných rostlinolékařských opatření".
 • Kontrola a vyhodnocení základních vegetačních faktorů ve vztahu k výskytu a šíření škodlivých organismů v krytých prostorách.
 • Technické práce na úseku pokusnictví a testování strojů na ochranu rostlin.
 • Vedení prvotní evidence dle zákona a obměny přípravků a chemických zásahů.
 • Správné nakládání s prázdnými obaly od přípravků a nakládání s prošlými (obsoletními) přípravky.

CZ-ISCO

 • 31421 - Technici agronomové
 • 3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 3142)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 183 Kč 39 499 Kč 71 557 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 753 Kč 28 013 Kč 40 372 Kč - - -
Ústecký kraj 33 513 Kč 39 148 Kč 46 452 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 850 Kč 37 479 Kč 47 780 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 35 050 Kč 35 396 Kč
31421 Technici agronomové 36 842 Kč 41 219 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3142 Technici v oblasti zemědělství a rybářství http://data.europa.eu/esco/isco/C3142

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zraková zátěž x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Rostlinolékařství 41-04-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru rostlinolékařství 4104M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zahradnictví 4144L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru lesní hospodářství 4146M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pěstování rostlin 4142M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pěstování rostlin 4142L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zahradnictví 4144M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesní hospodářství 4146L

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12.D.6151 Terénní diagnostika hlavních druhů škodlivých organismů a plevelných rostlin v polních podmínkách i krytých prostorech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j16.D.6152 Provedení jednoduché laboratorní analýzy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.6200 Odběr vzorků pro laboratorní vyšetření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.D.2200 Stanovení účinných preventivních  a přímých opatření k ochraně jednotlivých skupin rostlin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.2201 Stanovení správných pracovních postupů k ochraně včel, zvěře a ryb a vodních organismů při aplikaci přípravků a dalších prostředků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.D.2202 Stanovení ochranné lhůty pro manipulaci s ošetřenými rostlinami, popř. vstupy do ošetřených prostor 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.D.2203 Tvorba plánů ochrany rostlin včetně vedení evidence použití přípravků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.2204 Zakládání pokusů – postupy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.Z.2830 Řízení preventivních a přímých praktických opatření k ochraně rostlin včetně kontroly, seřízení a následné očisty aplikační techniky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.Z.2831 Vedení skladového hospodářství se specifickými požadavky na skladování přípravků (obměna a nakládání s obsoletními přípravky a prázdnými obaly) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.6250 Dodržování bezpečnostních a zdravotních předpisů při skladování a manipulaci s přípravky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.6255 Dodržování pracovních postupů v oblasti deratizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.D.1001 Poradenství při posouzení stavu porostu, skladovaného materiálu a návrh ochranných opatření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0018 stroje, zařízení a technologie v rostlinné výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0011 výživa a hnojení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0001 ovocnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0002 květinářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0001 bezpečnost práce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0054 dezinfekce a sterilizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0003 dezinsekce a deratizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0005 zásady pěstování zemědělských plodin, sklizeň, posklizňová úprava a skladování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0017 postupy, řízení a plánování v rostlinné výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0003 zásady pěstování okrasných rostlin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0007 pedologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j16._.0001 biologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j17._.0001 botanika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0031 meteorologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13._.0010 realizace a údržba zeleně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0013 rostlinolékařství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0016 vinohradnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.