Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30128

Úředník Probační a mediační služby

Úředník Probační a mediační služby realizuje dohled nad obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými, zajišťuje podmínky pro uložení alternativních trestů a opatření včetně kontroly jejich výkonu, zprostředkovává řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činí úkony k urovnání konfliktního stavu.

Odborný směr: Právo
Odborný podsměr: právo
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Probační úředník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Organizace a výkon dohledu nad obviněnými, obžalovanými a odsouzenými.
 • Kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody.
 • Sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
 • Individuální pomoc obviněnému a působení na jeho osobu za účelem jeho nápravy.
 • Mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným.
 • Urovnání konfliktních stavů v rámci trestního řízení.
 • Obstarání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému a sociálnímu zázemí.
 • Vytváření podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo pro schválení narovnání.
 • Příprava pokladů pro uložení trestu nespojeného s odnětím svobody.
 • Zjištění stanoviska obviněného a postoje poškozeného k uložení trestu obecně prospěšných prací nebo k uložení jiného trestu nespojeného s odnětím svobody.
 • Spolupráce s příslušným soudcem, státním zástupcem a ostatními orgány při realizaci činností probace a mediace.
 • Vedení příslušné dokumentace

CZ-ISCO

 • 26356 - Sociální pracovníci specialisté v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních
 • 2635 - Specialisté v sociální oblasti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v sociální oblasti (CZ-ISCO 2635)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 34 430 Kč 43 025 Kč 57 581 Kč
Středočeský kraj - - - 30 838 Kč 38 039 Kč 45 798 Kč
Jihočeský kraj - - - 32 374 Kč 39 642 Kč 48 607 Kč
Plzeňský kraj 29 276 Kč 33 956 Kč 51 139 Kč 34 049 Kč 42 351 Kč 52 795 Kč
Karlovarský kraj 24 677 Kč 27 651 Kč 42 215 Kč 29 615 Kč 37 290 Kč 47 404 Kč
Ústecký kraj 28 910 Kč 37 909 Kč 51 320 Kč 29 748 Kč 40 259 Kč 49 975 Kč
Liberecký kraj - - - 28 163 Kč 36 686 Kč 49 955 Kč
Královéhradecký kraj - - - 29 781 Kč 37 248 Kč 46 310 Kč
Pardubický kraj 28 838 Kč 37 137 Kč 47 434 Kč 28 943 Kč 36 983 Kč 44 375 Kč
Kraj Vysočina - - - 31 875 Kč 38 587 Kč 48 363 Kč
Jihomoravský kraj 29 260 Kč 33 114 Kč 38 816 Kč 30 904 Kč 39 665 Kč 52 439 Kč
Olomoucký kraj 23 902 Kč 34 345 Kč 47 942 Kč 32 014 Kč 40 607 Kč 51 031 Kč
Zlínský kraj - - - 31 528 Kč 38 742 Kč 46 870 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 31 838 Kč 39 964 Kč 48 420 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2635 Specialisté v sociální oblasti 32 984 Kč 39 916 Kč
26356 Sociální pracovníci specialisté v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních - 41 349 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2635 Specialisté v oblasti sociální práce a poradenství http://data.europa.eu/esco/isco/C2635

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda 6805T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru sociální politika a sociální práce 6731T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru sociologie 6703T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů sociální vědy 67xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru sociální péče 7502T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru teoretické právní vědy 6801T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru právní specializace 6804T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru pedagogika 7501T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika 7506T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru psychologie 7701T

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Probační a mediační služba - odborná zkouška podle zákona č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i42.C.2031 Vedení jednání s klienty v rámci přípravy dalšího postupu v právních záležitostech 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2041 Provádění dílčích úkonů souvisejících s přípravou a průběhem soudního řízení pod vedením soudce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2061 Zajišťování poskytnutí pomoci obětem trestních činů 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2034 Zprostředkování řešení konfliktních vztahů mezi obviněným a poškozeným, a to jak v rámci soudního řízení, tak i k dosažení mimosoudního vyrovnání 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2036 Poskytování individuální pomoci obviněným s cílem vytváření podmínek pro jejich nápravu a též podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo pro schválení narovnání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.1011 Poskytování právních porad klientům 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2035 Poskytování individuální pomoci obviněným, odsouzeným či propuštěným osobám s cílem vytváření podmínek pro jejich nápravu, a to včetně pomoci při jednání s úřady práce apod. 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2211 Urovnávání konfliktních stavů v rámci trestního řízení 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2212 Zajišťování podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo pro schválení narovnání 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.9025 Vypracovávání písemných právních úkonů spojených s řešením probační a mediační činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.8015 Vedení příslušné dokumentace dle jednotlivých případů Probační a mediační služby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.1001 Orientace v právních spisech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.3032 Kontrola a sledování průběhu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody a také chování obviněných ve zkušební době 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.3033 Posuzování získaných podkladů a informací z hlediska jejich využitelnosti při provádění probační a mediační činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.3131 Kontrola a sledování průběhu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.3211 Kontrola a sledování chování a dodržování omezení a povinností u osob obviněných, obžalovaných a odsouzených, včetně osob ve zkušební době podmínečně propuštěných z výkonu trestu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.8121 Shromažďování podkladů a informací potřebných pro činnost probační a mediační (např. údaje o osobě obviněného a o jeho rodinném a sociálním zázemí) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0011 občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0012 pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0013 trestní právo 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0024 postupy vymáhání pohledávek 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0041 exekutorské postupy a pravidla vč. provádění dražeb 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21._.0031 zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0024 pravidla a předpisy pro tresty nespojené s odnětím svobody a pro podmíněné tresty 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0025 pravidla a předpisy pro výkon dohledu nad obviněnými, obžalovanými a odsouzenými 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0001 právní věda, právní principy a zásady 5 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Drogová závislost v anamnéze

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.