Typ JP ID
Povolání 30814

Samostatný technolog stavebně montážní činnosti v energetice

Samostatný technolog stavebně montážní činnosti v energetice stanovuje technologické postupy a jejich změny, zajišťuje technologickou přípravu stavebně montážní činnosti v energetice.

Odborný směr: Energetika
Odborný podsměr: výroba elektrické energie
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení standardních technologických postupů a technologických podmínek.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Provádění technického dozoru.
 • Provádění technických a technologických zkoušek zařízení v energetice.
 • Vedení technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 3123 - Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví (CZ-ISCO 3123)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 027 Kč 42 879 Kč 62 630 Kč - - -
Středočeský kraj 24 230 Kč 35 248 Kč 50 500 Kč - - -
Jihočeský kraj 32 466 Kč 43 708 Kč 60 089 Kč - - -
Ústecký kraj 20 837 Kč 39 624 Kč 57 908 Kč - - -
Liberecký kraj 28 025 Kč 38 851 Kč 44 271 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 319 Kč 35 355 Kč 56 369 Kč - - -
Olomoucký kraj 29 949 Kč 42 387 Kč 58 277 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 14 666 Kč 23 676 Kč 49 562 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3123 Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví 37 496 Kč 46 822 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Určování technologických postupů nebo zajišťování technologické přípravy stavebně-montážních činností v oblasti energetiky. 9

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x x
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví 36-41-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru energetika 3907R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxN
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxR
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642N
KKOV Bakalářský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru strojírenská technologie 2303R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82.Z.2125 Koordinace výrobního nebo provozního úseku s navazujícími oblastmi činnosti energetického podniku a jeho ostatními technologickými úseky 4 Výhodné
e82.C.2221 Spolupráce při řešení a odstraňování poruch, havárií a neshod s projektovou dokumentací energetických systémů a zařízení 6 Nutné
e82.Z.1761 Řízení technologických postupů v energetické výrobě s vysokým stupněm inovace 4 Výhodné
e82.D.6211 Rozbory spotřeby práce a plnění normativů v energetice 6 Nutné
e82.D.7523 Vypracovávání výkresů a projekčních podkladů stavebních objektů energetických technologických zařízení 6 Nutné
e82.D.2111 Stanovování množství a druhů materiálů, kontroly jakosti a technických zkoušek pro výrobu nebo provoz energetických zařízení 6 Nutné
e82.D.1111 Orientace v normách jakosti a kvality v energetice 6 Nutné
e82.D.4311 Provádění technických zkoušek v energetice 4 Výhodné
e81.D.1001 Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f22._.0002 nakládání s odpady 4 Nutné
e63._.0013 druhy a vlastnosti betonu 4 Nutné
e81._.0091 systémy a standardy jakosti a kvality v elektrotechnice 6 Výhodné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 6 Výhodné
e71._.0007 zásady tvorby technologických postupů 6 Nutné
e74._.0051 technologie svařování kovů 6 Nutné
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 6 Nutné
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 6 Nutné
e82._.0012 venkovní elektrická vedení 6 Nutné
j13._.0021 statika 6 Výhodné
j22._.0022 konstruování a tvorba technické dokumentace pomocí počítače (CAD aj.) 6 Nutné
f22._.0001 druhy odpadů, jejich vliv na životní prostředí 4 Nutné
e82._.0076 zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a12 Zvládání zátěže 4
a11 Aktivní přístup 4
a10 Celoživotní učení 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.