Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 238

Umělecký řezbář

Umělecký řezbář zhotovuje řezbářskými technikami umělecké, slohové a dekorativní předměty ze dřeva, vytváří kopie pro historické dřevěné plastiky, sochy, mobiliáře a interiéry a výrobky na bázi dřeva.

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: nábytkářské a truhlářské práce
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Carver, Woodcutter
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava a zpracování uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů a strojů.
 • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných výrobků ze dřeva.
 • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků.
 • Konečná povrchová úprava uměleckořemeslných výrobků.

CZ-ISCO

 • 73172 - Umělečtí truhláři a řezbáři
 • 7317 - Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7317 Řezbáři, košíkáři, kartáčníci a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7317

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Umělecký řezbář / umělecká řezbářka (82-002-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13.A.1240 Ruční vyřezávání figurálních předmětů lidového umění, včetně používání technik vybíjení a vylévání kovem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1239 Ruční provádění drobných řezbářských prací při opravách slohového nábytku, historických dveří a oken, včetně jejich petrifikace a konzervace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1292 Ruční zhotovování dřevěných plastik a soch podle historických vzorů basreliéfních řezeb a výtvarných návrhů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1294 Ruční restaurování historických dřevěných plastik, reliéfů, soch, mobiliářů, velkoplošných intarzií a dalších řezbářských prací podle pokynů státní památkové péče 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.2238 Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování uměleckých, slohových a dekorativních předmětů ze dřeva řezbářskými technikami 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.1211 Orientace v technických podkladech pro zhotovování uměleckořemeslných výrobků, ze dřeva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.7212 Samostatné zpracování výtvarného návrhu pro zhotovování uměleckých, slohových a dekorativních předmětů ze dřeva řezbářskými technikami 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.B.1001 Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.2232 Dokončování povrchu dřevěných řezbářských předmětů mořením, nátěrovými systémy a původními postupy, ošetření, konzervace a impregnace materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1293 Ruční opravy elementů kazetových stropů, slohových oken, dveří, truhlic a dalších slohových a dekorativních předmětů, zhotovených řezbářskými technikami 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13._.0005 uměleckořemeslné zpracování dřeva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0001 dřevěné materiály a polotovary 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0021 řezbářské techniky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0011 dějiny umění 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13._.0013 zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.