Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101573

Kouč

Kouč prostřednictvím specifických psychologických a koučovacích technik a koučovacích otázek podporuje jednotlivce nebo pracovní týmy při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení v oblasti řízení a rozvoje managementu.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: další vzdělávání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Coach, Bussiness coach, Corporate coach, Kouč managementu, Interní kouč
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Podporování klienta při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení.
 • Podporování klienta při osobním a profesním rozvoji.
 • Stanovování vhodných koučovacích technik a postupů v procesu koučování.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do procesu koučování.
 • Spolupráce s útvarem lidských zdrojů na implementaci procesu koučinku do organizace.
 • Vedení administrativy a dokumentace spojené s koučováním.
 • Vyhodnocování efektivity (vstupů a výstupů) procesu koučování s klientem.

CZ-ISCO

 • 24240 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
 • 2424 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů (CZ-ISCO 2424)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 587 Kč 51 003 Kč 92 190 Kč - - -
Středočeský kraj 29 621 Kč 50 670 Kč 80 659 Kč - - -
Jihočeský kraj 41 303 Kč 57 011 Kč 111 712 Kč - - -
Ústecký kraj 31 321 Kč 42 993 Kč 68 610 Kč - - -
Královéhradecký kraj 36 716 Kč 46 269 Kč 61 158 Kč - - -
Kraj Vysočina 36 771 Kč 55 277 Kč 113 192 Kč - - -
Jihomoravský kraj 31 310 Kč 41 208 Kč 88 198 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 34 417 Kč 42 889 Kč 71 149 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2424 Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů 47 693 Kč 35 440 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru humanitní studia 6107T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i52.C.6211 Kladení koučovacích otázek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52.C.6212 Vedení koučovacího rozhovoru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.6213 Využívání dostupných zdrojů k docílení klientova vytyčeného výsledku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.6214 Metodické stanovování cílů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52.C.6215 Aktivní naslouchání v průběhu koučovacího rozhovoru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52.C.6216 Udržení koučovací pozice v procesu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.C.6217 Stanovení a dosahování předem stanovených reálných cílů pozitivních pro klienta 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52.C.6218 Využívání koučovacích nástrojů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51._.0001 management obecně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52._.0031 andragogika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0003 psychologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.